รับทำวีซ่า

ข้อมูลการขอ  ยื่นวีซ่าประเทศต่างๆและ รับทําวีซ่า แปลเอกสาร 

บริษัท บัดดี้ เจอร์นี่ จำกัด บริการให้ข้อมูลการขอวีซ่า รับทําวีซ่า  วีซ่าท่องเที่ยว  วีซ่าทำงาน  แปลเอกสาร ตลอดจนบริการขอวีซ่าและรับยื่นวีซ่าแทน ในกรณี ที่สามารถรับยื่นวีซ่าแทนได้ สำหรับท่านใดที่สนใจ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพื่อการขอวีซ่าให้ถูกต้องและมีความรวดเร็ว ลูกค้าที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ยื่นวีซ่าเชียงใหม่  ยื่นวีซ่าเชียงราย สามารถติดต่อทางเราได้ ยินดีให้บริการให้คำปรึกษาฟรีค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

VISA คืออะไร

Visa คือเอกสารที่แสดงว่า คนเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เข้าอาณาเขตหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า เช่น 7 วัน 15 วัน 30 วัน 90 วัน เป็นต้น เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตราประทับที่อยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่าแต่ละประเภทติดมาด้วย อาทิ อายุของวีซ่า, เวลาที่เดินทางเข้า – ออก, เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, สามารถเดินทางเข้า – ออกได้กี่ครั้ง และอีกหลายเงื่อนไขตามแต่ที่วีซ่าของแต่ละประเทศได้กำหนดไว้

ส่วนใหญ่แล้ว วีซ่าจะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่าเยอะมากหนัก รวมทั้งการได้รับวีซ่าไม่ได้เป็นการรับรองว่าผู้ที่ได้รับวีซ่าจะสามารถเดินทางเข้า – ออกประเทศนั้นๆได้ตลอด เพราะวีซ่าสามารถถูกยกเลิกเมื่อไรก็ได้ นอกจากนี้ผู้ได้รับวีซ่าอาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

สรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารที่ใช้ในการขอเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเขตปกครองเขตใดเขตปกครองหนึ่ง โดยผู้ที่ขอเข้าประเทศไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

Visa

ประเภทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราประเภทต่างๆ

Transit Visa : การตรวจลงตราประเภทผู้เดินทางผ่านราชอาณาจักร
Tourist Visa : การตรวจลงตราประเภทบุคคลที่มานักท่องเที่ยว
Non-Immigrant Visa : การตรวจลงตราประเภทผู้ที่อยู่อาศัยชั่วคราว
การแจ้งอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าว

Transit Visa หรือ การตรวจลงตราประเภท “ผู้เดินทางผ่านราชอาณาจักร”

 1. การตรวจลงตราลักษณะนี้จะออกให้แก่ชาวต่างด้าวที่ต้องการจะเดินทางมายังราชอาณาจักร เพื่อการใดการหนึ่ง อันได้แก่
 • การเดินทางเพื่อผ่านราชอาณาจักร (รหัส TS)
 • เพื่อแข่งขันหรือเล่นกีฬา (รหัส S)
 • เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่าอากาศยาน / สถานี / ท้องที่ในอาณาเขตของราชอาณาจักร (รหัส C)
 1. มีอายุวีซ่า 3 เดือน
  3. ค่าธรรมเนียม 800 บาท / ครั้ง
  4. ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในประเทศ ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
  5. จำนวนเงินที่ชาวต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะที่เดินทางเข้ามาในประเทศคือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะ สามารถใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท หากเป็นครอบครัวก็ต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท
  6. เอกสารที่ใช้ยื่นในการขอรับการตรวจลงตรา
 • หนังสือเดินทาง(visa) หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน
 • รูปถ่าย 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เห็นใบหน้าชัดเจนไม่มีอะไรมาอำพรางใบหน้าและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ หรือเอกสารที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
 • วีซ่าของประเทศที่สามหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปยังประเทศที่สาม (รหัส  TS)
 • อาจมีการขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราเพิ่มเติมด้วย

Tourist Visa หรือ การตรวจลงตราประเภทบุคคลที่มาท่องเที่ยว

 1. การตรวจลงตราลักษณะนี้จะออกให้กับชาวต่างด้าวที่ต้องการจะเดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อท่องเที่ยว (รหัส TR)
  2. อายุของวีซ่า 3 เดือน หรือในบางประเทศ 6 เดือน
  3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท / ครั้ง
  4. ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 60 วัน
  5. จำนวนเงินที่ชาวต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้าราชอาณาจักรคือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่สามารถใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยท่านละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท หากมาเป็นครอบครัวต้องไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท
  6. เอกสารที่ใช้ยื่นในการขอรับการตรวจลงตรา
 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มการขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • รูปถ่าย 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ไม่มีอะไรมาอำพรางใบหน้าและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • หลักฐานที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังสิ้นสุดการท่องเที่ยว อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ หรือเอกสารที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
 • เอกสารจากบริษัทนำเที่ยว (กรณีที่ท่านเดินทางมากับบริษัททัวร์)
 • อาจมีการขอให้แสดงเอกสารหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

Visa-services

 

Tourist Visa : การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว

1. การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว (รหัส TR)
2. อายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน
3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อครั้ง
4. ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน
5. จำนวน เงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรคือต้องมีเงิน หรือเอกสารที่จำพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยน เป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท
6. เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน/ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
 • หลัก ฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการท่องเที่ยว เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม
 • เอกสารจากบริษัทท่องเที่ยว (กรณีที่เดินทางมากับบริษัททัวร์)
 • ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

Schengen Visa

 • Schengen Visa (แชงเก้นวีซ่า) คือ วีซ่าที่สามารถเดินทางไปยัง 26 ประเทศแชงเก้น โดยที่ไม่ต้อง เสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศกับทุกๆ ประเทศ หากวางแผนการเดินทางไปประเทศในยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ คุณสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าจากทางสถานทูตประเทศที่คุณวางแผนจะพัก อาศัยนานที่สุด โดยกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าจะอาศัยอยู่ที่ประเทศใดนานที่สุด สามารถยื่นใบสมัครขอ วีซ่าแชงเก้นได้จากทางสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก ซึ่งก็ต้องเป็น  ประเทศที่มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน
 • Schengen Visa เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวในยุโรปหลายๆประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียวโดยคุณสามารถยื่นคำร้องขอ Schengen Visa แบบขาเข้า – ขาออกครั้งเดียว (Single entry) หรือเดิน  ทางเข้า – ออกหลายครั้ง (Multiple entry) ก็ได้ แต่รวมเวลาที่พักอาศัยทั้งหมดต้องไม่เกิน 90 วัน  ภายในเวลา 6 เดือน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่คุณเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาแชงเก้น
 • ทั้งนี้ ประเทศ แชงเก้น ทั้ง 26 ประเทศ มีดังต่อไปนี้ เดนมาร์ก โปแลนด์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส ออสเตรีย สาธารณรัฐเชก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สโลวีเนีย สเปน ลัตเวีย อิตาลี ลิธัวเนีย สวีเดน  เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก มอลตา กรีซ  สโลวัก ฮังการีและโปตุเกส
 • รวมถึงอีกสี่ประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์
 • ข้อดีของการทำ Schengen Visa คือ จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องมาเสียเวลากับการขอยื่นวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศนั้นๆ ขอเพียงแค่คุณมี Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น สำหรับ Schengen Visa คุณสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องหรือส่งตัวแทนไปยื่นคำร้องต่อสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไปเป็นประเทศแรกเมื่อไปถึงยุโรปได้ เช่น คุณจะไปเที่ยว เยอรมัน – อังกฤษ – ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้ก็คือ เยอรมัน

 

กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทยไม่ต้องขอวีซ่าแชงเก้นได้แก่

 • ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ ชิลี เกาหลีใต้ บราซิล อาร์เจนติน่า เปรู
 • ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ รัสเซีย มัลดิฟส์ มองโกเลีย มาเก๊า ลาว มาเลเซีย สิงค์โปร์ แอฟริกใต้ อินโดนีเซีย ฮ่องกง เวียดนาม
 • ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 21 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ ฟิลิปปินส์
 • ประเทศที่พักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาคือ บาห์เรน บรูไน อิหร่าน
 • ทั้งนี้ คุณสามารถเดินทางเพื่อไปยังประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงหนังสือเดินทาง ไม่ต้องขอวีซ่า แต่ต้องไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าราชอาณาจักรที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน              วีซ่าประเทศอังกฤษ                     วีซ่าประเทศไต้หวัน                    วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน              วีซ่าประเทศอังกฤษ              วีซ่าประเทศไต้หวัน              วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

 

วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์            วีซ่าประเทศฝรั่งเศส                     วีซ่าประเทศอเมริกา                    วีซ่าประเทศออสเตรีย

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์             วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส              วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา              วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย

 

วีซ่าประเทศอิตาลี                 วีซ่าประเทศออสเตรเลีย                   วีซ่าประเทศสเปน                       วีซ่าประเทศเยอรมนี

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี            วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย               วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสเปน               วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี

 

วีซ่าประเทศนอร์เวย์                วีซ่าประเทศเดนมาร์ก                       วีซ่าประเทศกรีซ                           วีซ่าประเทศสวีเดน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์         วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเดนมาร์ก                วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซ                 วีซ่าประเทศสวีเดน

VISA ARTICLE

ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า

30 ประเทศที่คนไทยเที่ยวได้แบบไม่ต้องขอวีซ่า

30 ประเทศที่คนไทยเที่ยวได้แบบไม่ต้องขอวีซ่า การตรวจลงตรา หรือ วีซ่า เป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศที่...
Continue Reading
แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา--1

แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

แชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา สำหรับใครที่กำลังจะไปแคนาดา แน่นอนว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือ การหาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อขอเข้าประเทศแคนาดา (ประเทศที่มีนายกหล่อที่สุดในโลก) แม้การเตรียมเอกสารบางขั้นตอนจะยุ่งยากไปบ้าง แต่คุ้มค่ากับการไปเยือนแน่นอ...
Continue Reading
วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน

ขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน บอกหมดแบบไม่กั๊ก

ขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน บอกหมดแบบไม่กั๊ก “เยอรมัน” เป็นประเทศหนึ่งที่เราอยากไปมานานแล้วและอยากแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่าแบบครั้งเดียวผ่านฉลุยให้ผู้อ่านทุกคนได้เตรียมตัว เ...
Continue Reading
ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์-อัพเดทปี-2017

ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ อัพเดทปี 2017

ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์ อัพเดทปี 2017 เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศในฝันที่ทุกคนอยากไปเยือ...
Continue Reading