วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกาตาร์

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกาตาร์

เอกสารที่จำเป็นสำหรับประเภทของวีซ่าแต่ละประเภท ได้แก่ :
1. วีซ่าทางราชการ
1.1 หนังสือเดินทางที่ออกโดยทางราชการหรือหนังสือเดินทางการทูต

1.2 จดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย พร้อมระบุชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทางของเจ้าหน้าที่ / นักการทูตที่เดินทางมายังประเทศกาตาร์และวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการอยู่อาศัย (ภาษาอังกฤษ)
1.3 รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังไม่ใช่สีขาว
1.4 แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.gov.qa
1.5 การดำเนินการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

1.6 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกาตาร์


      – สมัครวีซ่าท่องเที่ยวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.gov.qa หรือติดต่อได้ที่สถานทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย พร้อมยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือรับรองการจ้างงาน พร้อมระบุเงินเดือนและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีฟ้าเท่านั้น
 • สำเนาการจองที่พัก / โรงแรม
 • สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสถานทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจำนวน 1,200 บาท + ค่าบริการ 2000 บาทต่อ 1 ท่าน (2 ท่านขึ้นไป = 1500 บาทต่อท่าน) * ค่าบริการคิดเป็น 10% สำหรับค่าบริการเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฏหมายและมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

 

 วีซ่าทำงานประเทศกาตาร์


      – สำหรับพนักงานของ บริษัท ที่มีคู่ค้าทางธุรกิจ (ผู้สนับสนุน) ในประเทศกาตาร์ ควรขอให้คู่ค้าออกวีซ่าให้ด้วย ผ่านทางแผนกตรวจคนเข้าเมืองในเมืองโดฮา

 •  หนังสือสัญญาของลูกจ้าง
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
 • จดหมายเชิญจากประเทศกาตาร์ (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีฟ้าเท่านั้น
 • สำเนาการจองที่พัก / โรงแรม
 • สำเนาเครื่องบินโดยสาร
 • เอกสารที่กรอกใบสมัครแล้วครบถ้วน
 • หนังสือเดินทางตัวจริงที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าจำนวน 2,400 บาท ( ไม่รวมค่าบริการ)

ข้อควรปฏิบัติ กาตาร์เป็นประเทศมุสลิม นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงควรแต่งกายให้มิดชิด สวมผ้าคลุมปิดไหล่และขา หลีกเลี่ยงการใส่มินิสเกิร์ตและกางเกงรัดรูป ไม่ควรนำแอลกอฮอล์เข้ามา เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งคู่รักควรหลีกเลี่ยงการแสดงออกในที่สาธารณะ เนื่องจากวัฒนธรรมไม่อนุญาต  

ข้อมูลเพิ่มเติม   

ที่อยู่ 87/1 ถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

ที่อยู่ ชั้น 14 อาคาร แคปปิตอลทาวเวอร์, ออสซีซั่นเพลส

แผนกกงสุลสถานทูตกาตาร์

เวลาเปิดทำการ 09.00-12.00 น. ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-660-114