วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซ

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแชงเก้น (กรีซ) / ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูต

** ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันที่ยื่นประมาณ 510 วันทำการ

 1. .หนังสือเดินทาง หรือ Passportต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ การ ใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าควรนำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)
 2. รูปหน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป(แบล็กกราวน์สีขาว เห็นหน้าตาชัดเจน ไม่มีอะไรปกปิด ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

 1. หลักฐานการเงิน

กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำเนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน แนะนำให้ทำรายการเดินบัญชี โดยฝาก หรือ ถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี โดยอัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันที่ท่านยื่นวีซ่า บัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีมีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT แทน พร้อมทำจดหมายชี้แจงประกอบ

กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ท่านสามารถถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาได้ทั้งสองเล่ม (เล่มเก่า –เล่มใหม่)

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องสะกดชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตให้ถูกต้อง ครบถ้วน แลออกมาไม่เกิน 1 เดือน

 

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง

– ต้องทำ BANK GUARANTEE ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี ซึ่งก็คือบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายต้องระบุชื่อ – นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง)

– ต้องระบุชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตทุกประการ กรุณายื่นขอจากทางธนาคารล่วงหน้า โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ทางธนาคารออกให้ ทั้งนี้ ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ

     4.หลักฐานการทำงาน

 • กรณีเจ้าของกิจการ ต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) มาด้วย
 • กิจการไม่จดทะเบียนต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้านค้า สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน (หากมี) ฯลฯ
 • เป็นพนักงาน  ต้องนำหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ พร้อมระบุตำแหน่ง, เงินเดือนและวันที่ท่านเริ่มทำงาน  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่มีอายุ 1 เดือน ระบุชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)
 • นักเรียน / นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกโดยสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มีอายุ 1 เดือน ชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)
 • กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ  กรุณานำสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญแนบมาด้วย

    5.  เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สูจิบัตร(กรณีอายุต่ำกว่า 20)
 • ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ใบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง โดยมีวงเงินคุ้มครอง 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,5000,000 บาท
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไปกลับ (หากมี)
 • หลักฐานการยื่นจองที่พัก หากพักที่บ้านคนในประเทศกรีซ ให้ยื่นจดหมายเชิญตัวจริงที่ได้รับการรับรอง จากทางสถานีตำรวจ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ

    6.กรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า20 ปี

สูติบัตร ฉบับจริงและสำเนาอีก 1 ฉบับ

ใบยินยอมให้ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องมีการรับรองค่าใช้จ่ายและค่าชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทางผู้ปกครองคัดหนังสือยินยอมจากอำเภอต้นสังกัด (ถึงแม้จะเดินทางไปกับบิดา – มารดาด้วยก็ตาม)

ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ฉบับจริง พร้อมทั้งสำเนาอีก 1 ฉบับ (หากมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล)

 

กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีและไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับบิดา มารดา

 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีบิดาและมารดาต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

 

หมายเหตุ กรณีผู้เยาว์ เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยกระทรวงต่างประเทศพร้อมทั้งตราประทับเท่านั้น ซึ่งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าแปลเอกสารด้วยตนเองในราคาตามจริง

 

 1. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้เซ็นเฉพาะแบบฟอร์มใบคำร้องยื่นขอวีซ่าเท่านั้น

** เอกสารขอยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขอให้อัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากสถานทูตชี้แจ้งเพิ่มเติม

*************************************************************************************

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศกรีซ

 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือทูตของไทย ต้องทำวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนำจาก กระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเองใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่าประมาณ 5-10 วันทำการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรีซ 2,160 บาท (60 Eur)

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซ

แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตกรีซ ประจำประเทศไทย

 • เลขที่ 100/41 ชั้น 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
 • Tel:026670090 ถึง 92
 • Fax: 026670093
 • Email: gremb.ban@mfa.gr
 • web: www.mfa.gr/en/
 • เปิดทำการ จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 10:00 13:00 น. (ยื่นเดี่ยว ไม่ต้องนัดคิวล่วงหน้า เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 9:50 น.)
 • ถ้าหากต้องการสอบถามข้อมูล ให้โทรช่วง 14:00 17:00 น.
 • ระยะเวลาดำเนินการ: 7 วันทำการ
 • สถานะ :โชว์ตัว

 

*************************************************************************************

โปรแกรมการเดินทางชมฟุตบอลโลก รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1(9 – 15 ก.ค. 61)

โปรแกรมการเดินทางชมฟุตบอลโลก 2018 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สนามเซนิต อารีน่า เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก กำหนดการเดินทาง 9 – 15 เดือนกรกฎาคม 2561  ...
Book Now!

โปรแกรมการเดินทางชมฟุตบอลโลก (23 – 28 มิ.ย. 61)

โปรแกรมการเดินทางชม ฟุตบอลโลก 2018 รอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม) อังกฤษ vs ปานามา สนามนิซชี่ นอฟโกรอด เมืองนิซชี่ นอฟโกรอด 23 – 28 มิถุนายน 2561   D...
Book Now!

INSIDE WALES ENGLAND (ธ.ค.60-ม.ค.61)

สกอตแลนด์ – อังกฤษ พร้อมชิอาหารขึ้นชื่อ !! Fish & Chip + เป็ดย่าง Four Season สายการบินระดับ 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ ** ส...
Book Now!

ROMANTIC FRANCE 7D4N PWT – EU059

เที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้แสนสวย..สุดโรแมนติก นีซ- เอ็กซ์อองโพรวองซ์-อาวิยอง-โมนาโค มอนเตคาร์โล-กราซ-คานส์-มาร์เซย์ โดยสายกา...
Book Now!
47,900

EASY GREAT BRITAIN 7D4N BY TG PWT – EU058

บินตรงสู่ลอนดอน….โดยสายการ “การบินไทย” TG หอนาฬิกาบิ้กเบน ทาวเวอร์ ออฟ ลอ...
Book Now!
49,900

โปรตุเกส สเปน 10D 7N BY EK PWT – EU056

10 วัน 7 คืน นำท่านบินสู่…เส้นทางแห่งเมืองมรดกโลก โปรตุเกส – สเปน ชมเมืองลิสบอน เมืองหลวงแห่งประเทศโปรต...
Book Now!
69,900