วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย  **วีซ่าเดี่ยว**

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ที่เอาไว้สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 6. ใบจองที่พัก / โรงแรม
 7. หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 8. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 9. รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ: 15 มม. ถึง 22 มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28 มม. ถึง 33 มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)

 

รูปวีซ่าจีน

รูปถ่ายยื่นวีซ่าจีน

 

 1.  เด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อและแม่ ให้เพิ่ม
  – สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
  – สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
  – สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
  – ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
– สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
– หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
– หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

 

ตัวอย่างวีซ่าจีน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน ( ไม่รวมค่าบริการ )

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาท / ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วันทำการ
 • วีซ่ายื่นด่วน 2 วันทำการ 1,800 บาท
 • ด่วนพิเศษ 1 วันทำการ 2,200 บาท (ยื่นและรับภายในวันเดียวกัน)
 • ชาวต่างชาติที่ไม่มี ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ระยะยาว ในประเทศไทย ถ้าต้องการจะยื่นวีซ่า ต้องรอให้สถานทูตพิจารณาอย่างน้อย 1 เดือน

 

ข้อมูลติดต่อสถานทูตจีนในกรุงเทพ และ เชียงใหม่

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-245-7044 อีเมล์ chinaemb_th@mfa.gov.cn
เว็บไซต์ th.china-embassy.org

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (กรุงเทพ)
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
โทร 02-207-5888, 02-207-5999 site: www.visaforchina.org

เวลา: จันทร์ -ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
ยื่นใบคำร้อง :9:00- 15:00 น. (คำร้องด่วน และด่วนพิเศษ ยื่นคำร้องก่อน 10.50 น.)

รับวีซ่า: 9:00-16:00 น.
(คำร้องด่วนพิเศษ สามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (เชียงใหม่)

 • กงสุลจีนประจำประเทศไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถนนช่างหล่อ 111 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-276125
 • เวลาในการยื่นวีซ่า สามารถยื่นได้ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
 • รับวีซ่าได้ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

 

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการที่ได้แจ้งในเบื้องต้น เป็นค่าบริการสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตของประเทศไทยเท่านั้น
 • ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนจากทางสถานทูตได้
 • เอกสารต่างๆ และเวลาในการรับ – ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
 • อัตราค่าบริการนี้ ยังไม่รวมค่าบริการที่จัดส่งไปทางไปรษณีย์
 • ทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การขอยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วีซ่าจีน