วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

เอกสารการขอยื่นสมัครวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – 4.8 x 3.3 ซ.ม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว (ควรสวมเสื้อสีเข้มและมีคอปก)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 7. ใบจองโรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน

รูปวีซ่าจีน

กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับบิดา มารดา

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย

หากเด็กเดินทางกับมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา – มารดา บิดาและมารดาต้องคัดหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

กรณีเด็กที่บิดา – มารดาหย่าร้างกัน จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดระบุว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)

ตัวอย่างวีซ่าจีน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน (ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนเชียงใหม่เท่านั้น)

เข้าออกประเทศจีน 1 ครั้ง

 • 1,000 บาท 4 วันทำการ
 • 1,800 บาท 1-2 วันทำการ

เข้าออกประเทศจีน 2 ครั้ง

 • 2,000 บาท 4 วันทำการ
 • 2,800 บาท 1-2 วันทำการ

เข้าออกหลายครั้ง ภายใน 6 เดือน

 • 3,000 บาท 4 วันทำการ
 • 3,800 บาท 1-2 วันทำการ

เข้าออกหลายครั้ง ภายใน 1 ปี

 • 4,500 บาท 4 วันทำการ
 • 5,300 บาท 1-2 วันทำการ

(ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา)

ค่าบริการ

1,500 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การเตรียมเอกสาร
 2. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 3. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 4. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 5. ยื่นเอกสารขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02-245-7044 อีเมล์ : chinaemb_th@mfa.gov.cn  เว็บไซต์ : th.china-embassy.org

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (กรุงเทพ)

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400

โทรศัพท์ :  02-207-5888, 02-207-5999  เว็บไซต์ : www.visaforchina.org

ยื่นใบคำร้อง : 09.00 – 15.00 น. (จันทร์-ศุกร์)(คำร้องด่วน และด่วนพิเศษ ยื่นคำร้องก่อน 10.50 น.)

รับวีซ่า : 09.00 – 16.00 น. (จันทร์-ศุกร์)(คำร้องด่วนพิเศษ สามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (เชียงใหม่)

ถนนช่างหล่อ 111 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200  โทรศัพท์ : 053-276125

ยื่นใบคำร้อง : 09.00 – 11.30 น. (จันทร์-ศุกร์)

รับวีซ่าคืน : 15.00 – 16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)