วีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ยื่นเอกสาร ในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยัน การมีคุณสมบัติ การเข้าประเทศญี่ปุ่น

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่าง ที่พำนัก ในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขติดต่อ ในระหว่าง ที่พำนัก ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทาง ระหว่างที่พำนักใน ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปุ่น ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุ การใช้งาน เหลืออยู่
 • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำใน ประเทศ ญี่ปุ่นจะต้อง ไม่เป็นสิ่งที่ ขัดต่อ กฎหมาย และเข้าข่าย คุณสมบัติการ พำนักระยะสั้น
 • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้อง ระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติ การถูกส่งตัวกลับ จากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลา ของการถูกปฏิเสธ ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย คุณสมบัติที่จะ ถูก ปฏิเสธ ไม่ให้เข้าประเทศ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน และ ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา นำมาแสดงด้วย
 • รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นด้านหลังสีอ่อน ไม่มีการแต่งรูป และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)
 • หลักฐานการทำงาน
  – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  – จดหมายรับรอง จาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคย เปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือ ผู้ที่ได้เปลี่ยน ชื่อตัวหรือสกุล หลังจาก เดินทางไป ญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียม เอกสาร แสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญ การสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง และสำเนา 1ชุด
 • สมุดบัญชีเงินฝาก (ของผู้ยื่นคำร้อง หรือ ของผู้อุปการะ) ฉบับจริง และ สำเนา 1ชุด (ยกเว้นสำหรับ ผู้ยื่นที่เป็น ข้าราชการ หรือพนักงานบริษัท ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตรา เงินเดือนตั้งแต่ สองหมื่นบาท ขึ้นไป และ สามารถตรวจสอบได้ จาก หนังสือรับรอง การทำงาน ไม่ต้อง ยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึง การยื่นสำหรับ ครอบครัว ในความ อุปการะ ของบุคคลดังกล่าวด้วย) (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)
 • หนังสือเชิญ/ ตอบรับจากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศญี่ปุ่น ระบุ วัตถุประสงค์ ในการเชิญ/ ตอบรับ และ ระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดย ละเอียด (เฉพาะวีซ่าติดต่อธุรกิจ)

ชาวต่างประเทศที่มีใบอนุญาตพำนักระยะยาวในประเทศไทย หรือมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในประเทศไทย สามารถยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (ทั้งท่องเที่ยวและธุรกิจ) ได้ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น JVAC โดยอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า จะแตกต่างกันตามสัญชาติของผู้ที่ยื่นขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

 • สำหรับการขอวีซ่าแบบ Short Term Repeater สำหรับผู้ที่มี สัญชาติไทย เคยพำนัก ที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 15 วัน และ มีความ ประสงค์ ที่จะไปพำนัก ที่ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งต่อไป ไม่เกิน 15 วัน ซึ่ง สามารถ ตรวจสอบ ข้อมูลได้ จาก หนังสือเดินทาง ใช้เอกสาร เฉพาะ ข้อ 1, 2, 3, 5 และ 9 แต่ในกรณี ที่ผู้เดินทางไม่ได้ ประกอบ อาชีพ หรือ ปลดเกษียณ ให้ใช้ สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนา แทน หนังสือรับรองการทำงาน
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต และ ราชการที่มีความประสงค์ จะเดินทางไป เพื่องาน ราชการ และ พำนักระยะสั้น ภายใน 90 วัน ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ยกเว้น

 1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึง 16ปีบริบูรณ์ หรือ ผู้ที่มีอายุ มาก กว่า 60 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่น หรือผู้ทุพพลภาพ
 2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อธุรกิจเท่านั้น
 3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่า และ เดินทางไป ประเทศญี่ปุ่น มาแล้ว ภายใน ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออก จาก ญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบได้จาก หนังสือเดินทางเท่านั้น)

********************************************************************

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
– 960 บาท (เข้า-ออก ครั้งเดียว)
– 1,920 บาท (เข้า-ออก หลายครั้ง)
– ค่าบริการของศูนย์ฯ JAVC 595 บาท

แผนกกงสุลสถานทูตญึ่ปุ่นมอบหมายให้ ศูนย์ JVAC เป็นผู้รับยื่นวีซ่าญึ่ปุ่นทุกประเภท ยกเว้น การยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต และ หนังสือเดินทาง ราชการ ซึ่งจะทำให้ ต้องเสียเงิน ค่าวีซ่า มากขึ้น และ ใช้เวลามากขึ้น

********************************************************************

ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น VFS JAPAN

อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-118-7013

เวลายื่นวีซ่า : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทางคืน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ : อย่างน้อย 5 วันทำการ นับจากวันที่รับยื่นคำร้อง
Website : www.jp-vfsglobal-th.com/

กรณีบุคคลที่มีภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้านใน 9 จังหวัด ทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่สถานกงสุลญี่ปุ่นในเชียงใหม่เท่านั้น โทร: 053-203367

***************************************************************

สำคัญมากที่สุด

** การยกเว้นวีซ่า เข้าประเทศญี่ปุ่น ให้กับ คนไทย สามารถพำนักในประเทศ ญี่ปุ่น ได้ 15 วัน (หากผู้ยื่น ประสงค์จะ พำนัก ในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) **

 

TOKYO ALL STAR บุษบาท่วมทุ่ง 4D3N (BDNRT08) 

เที่ยวฟินๆโตเกียว ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี TOKYO ALL STAR บุษบาท่วมทุ่ง 4D3N (BDNRT08) 📍ชมความงามของหมู...
Book Now!

MULTI COLOR IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N (BAKIX02)

MULTI COLOR IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N (BAKIX02) เกียวโต-โอซาก้า เพลิดเพลินใบไม้หลากสี ใส่ชุดกิโมโนเดินชมสวน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปป...
Book Now!

OSAKA OBARA จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง 5D3N ( BKIX10)

OSAKA OBARA จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง 5D3N ( BKIX10) ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองโอบาระ นมัสการศ...
Book Now!

OSAKA TAKAYAMA ลัลล้า ใบไม้แดง 5D3N ( BKIX09 )

OSAKA TAKAYAMA ลัลล้า ใบไม้แดง 5D3N ( BKIX09 ) ใบไม้เปลี่ยนสี นครโอซาก้า โอซาก้า – ทาคายาม่า เยือนเม...
Book Now!

TOKYO STRONG หวานใจ คนเดิม 6D3N ( BDNRT25 )

TOKYO STRONG หวานใจ คนเดิม 6D3N ( BDNRT25 ) ไฟล์ทสวย บินค่ำ – กลับค่ำ ยกหินศักดิ์สิทธิ์ ขอพลังเสริมความร่ำรวย ณ ...
Book Now!

JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6 D 3 N (เม.ย. – พ.ค.61)

JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N เดินทางเมษายน-พฤษภ...
Book Now!
12