วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแชงเก้น (นอร์เวย์)

 1. หนังสือเดินทาง หรือPassport ต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ การใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่า ควรนำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ เห็นหน้าตาชัดเจน แบล็กกราวนด์ (พื้นหลัง) เป็นสีขาวเท่านั้น
 3. Cover Letter ที่มีลายเซ็นของผู้ยื่นขอวีซ่ากรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์ เมื่อกรอกข้อมูล ครบถ้วน ก็ให้จ่าย ค่าวีซ่าผ่านบัตรเครดิต จ่ายเสร็จ เรียบร้อย ระบบ ก็จะส่ง Cover Letter มาให้ทางอีเมล์ ที่ให้ไว้ตอน Log in ทำการปริ้นท์ Cover Letter ที่จะระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และ อีเมล์ของผู้สมัครออกมา เพื่อ เซ็นชื่อ ในหน้าที่ 2 ของ Cover Letter Cover letter หรือ จดหมาย ยืนยันว่า ผู้สมัคร ได้ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม วีซ่าออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว พร้อม หมายเลขใบเสร็จ
 4. ใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันเดินทางที่แน่นอนไม่เกิน 90 วัน (ไม่ต้องซื้อตั๋วจนกว่าจะ ทราบผล ว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ และ หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกวีซ่า ตามวันที่ ระบุ ในใบจอง)
 5. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุในการเดินทางครอบคลุมระยะเวลา ที่อยู่ใน กลุ่มประเทศเชงเก้น วงเงินคุ้มครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 6. เอกสารยืนยันที่พัก/โรงแรม ในประเทศนอร์เวย์
 7. จดหมายเชิญ (ฉบับจริง) จากบริษัทในนอร์เวย์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 8. รายละเอียดการเดินทาง วันที่เดินทางไปท่องเที่ยว และวันที่เดินทางกลับจากประเทศนอร์เวย์

วีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์

หลักฐานทางการเงิน

กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำเนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน แนะนำให้ทำรายการเดินบัญชี โดยฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี โดยอัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันที่ท่านยื่นวีซ่า  บัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีมีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT แทน พร้อมทำจดหมายชี้แจงประกอบ

กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ท่านสามารถถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาได้ทั้งสองเล่ม (เล่มเก่า –เล่มใหม่)

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร  ต้องสะกดชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตให้ถูกต้อง ครบถ้วน และออกมาไม่เกิน 1 เดือน

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
– ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ หรือ Sponsor Letter

– ต้องทำ BANK GUARANTEE ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี ซึ่งก็คือบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย ต้องระบุชื่อ – นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องระบุชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตทุกประการ

– กรุณายื่นขอจากทางธนาคารล่วงหน้า โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ทางธนาคารออกให้

** ทั้งนี้ ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากประจำ

 

หลักฐานการทำงาน

 • กรณีเจ้าของกิจการต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) มาด้วย
 • กิจการไม่จดทะเบียนต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้านค้า สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน (หากมี) ฯลฯ
 • เป็นพนักงานต้องนำหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ พร้อมระบุตำแหน่ง, เงินเดือนและวันที่ท่านเริ่มทำงาน  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่มีอายุ 1 เดือน ระบุชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)
 • นักเรียน / นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกโดยสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มีอายุ 1 เดือน ชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)

 

เอกสารส่วนตัวที่ต้องนำมา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สูจิบัตร (กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
 • ใบมรณะบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิต)
 • ใบเปลี่ยนแปลงชื่อและสกุล

 วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนอร์เวย์

กรณีที่เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดา – มารดา

 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตร ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของบิดาและของมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

 

***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มขอยื่นสมัครวีซ่า พร้อมทั้งเดินทางมา สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน ***

*** ทั้งนี้ เอกสารขอยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขอให้อัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากสถานทูตชี้แจ้งเพิ่มเติม ***

**********************************************************************************

*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8) ***

อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 8 ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

 • เปิดรับสายตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น.วันจันทร์-วันศุกร์
 • เว็บไซต์ vfsglobal.com/norway
 • โทร: 02-118-7004

 เวลาทำการ 
– วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -12.00 น. และ 13.00-15.00น.
– (ยื่นวีซ่า) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

*** เอกสารกรุณาเตรียมมา 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกโดยราชการและธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ และในระหว่างที่ยื่นวีซ่าเข้าสถานทูต ท่านไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตนอร์เวย์

 • ที่อยู่ ชั้น 18 อาคาร UBC 591 ถนน สุขุมวิท 33 กรุงเทพฯ โทรศัพท์  02 – 262 – 0218
 • อีเมล์:visa.bangkok@mfa.no
 • Website:norway.no/en/thailand

 

*************************************************************************************

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

 • ผู้ใหญ่ 60 ยูโร
 • เด็กอายุ 06-11 ปี 35 ยูโร
 • เด็กอายุต่ำกว่า 06 ปี ไม่เสียค่าวีซ่า
 • ค่าบริการดำเนินการ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS นอร์เวย์ 800 บาท ต่อเล่ม

 

หมายเหตุ

 • ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านอร์เวย์ และ ต้องนัดหมาย ล่วงหน้า
 • ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและ ดำเนินการ ประมาณ 5 วันทำการ

*************************************************************************************

หมายเหตุ

 • ค่าบริการในข้างต้น สำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต
 • ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย รับผิดชอบ 2 ประเทศ ได้แก่ ไทย และกัมพูชา ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ภายใน 15 วันทำการ
 • สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ) ถ้าเดินทางพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ให้ยื่นคำร้อง แบบกลุ่ม เพื่อที่จะได้รับผลวีซ่าพร้อมกัน
 • หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

*****************************************************************************************

วีซ่านอร์เวย์