วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

 

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 1 ปี พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

** คุณสมบัติรูปถ่ายเพิ่มเติม
สำหรับรูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้ กรุณานำรูปถ่ายจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • ให้ติดรูปถ่ายด้วยกาวบนใบคำขอวีซ่า (ห้ามใช้ที่เย็บกระดาษ) และรูปถ่ายใบที่ 2  ให้เก็บไว้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

รูปวีซ่านิวซีแลนด์

 • หลักฐานการทำงาน
  – จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  – จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
 • ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง มาประกอบด้วย
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์
 • จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีสำคัญมาก)
 • หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า

หมายเหตุ : กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่, ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น

*************************************************************************************************

ที่อยู่สำหรับการติดต่อขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์
(TT VISA SERVICE CENTRE )
40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel: 02-236-7138

Email: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Web: www.ttsnzvisa.com

เวลาทำการศูนย์รับยื่นวีซ่า : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น

 

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-654-3444
อีเมล์ : nzisbangkok(at)dol.govt.nz

********************************************************************

ค่าธรรมเนียม และค่าบริการยื่นวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

– ค่าธรรมเนียม วีซ่านิวซีแลนด์ 4,850 บาท (USD134)
– ค่าธรรมเนียม ของศูนย์รับยื่น 800 บาท

หมายเหตุ รับเงินสด, Bank Draft และ Credit Card ถ้าเป็น แคทเชียร์เช็ค สั่งจ่ายบริษัท ” TT Aviation Co. ltd.” ชื่อบัญชี TT Aviation Co. ltd. ธ.กสิกรไทย (ออมทรัพย์ )เลขบัญชี : 7892 274 392, สาขา สีลม

********************************************************************

 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการดังกล่าวที่ปรากฏใช้สำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
  • ในกรณีที่ได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต ค่าบริการทั้งหมดท่านไม่สามารถเรียกคืนเงินได้
  • เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งไปทางไปรษณีย์
  • ไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นมาก เพราะวิซ่านิวซีแลนท์ไม่ได้ยากเหมือนวิซ่าสหรัฐอเมริกา เพียงแค่เตรียมเอกสารตามที่ได้แจ้งไว้ เพียงแค่นี้ก็จะผ่านได้อย่างไม่ยากเย็น
  • ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้อง ตรวจสุขภาพ ตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง ใช้ระยะเวลา ในการอนุมัติ วีซ่า ประมาณ 7 วันทำการ

วีซ่านิวซีแลนด์