วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแชงเก้น ประเทศฝรั่งเศส / ยื่นวีซ่าแสดงตนที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง หรือPassport ต้องมีหน้าเหลือไว้สำหรับประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุการใช้งานของหนังสือเดินทางต้องเหลือไม่น้อยกว่า  6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับรวมทั้งหนังสือเดินทางจำเป็นต้องไม่ชำรุดเสียหาย (ในกรณีที่มีหนังสือเดินทางฉบับเก่า ให้นำมาประกอบการยื่นวีซ่าเพื่อใช้ในการพิจารณาด้วย)
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว  2 รูป เห็นหน้าตาของท่านชัดเจนแบ็คกราวน์ (พื้นหลัง) เป็นสีขาวเท่านั้น
 3. หลักฐานทางการเงิน
 • กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเองให้ใช้ Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคาร (ต้องทำรายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อนประมาณ 1-2 วัน แล้วค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ช่วงเดือนที่ท่านทำการยื่นวีซ่า)
 • กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ให้ใช้สำเนา Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์) ย้อนหลัง 6 เดือน (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) รวมทั้งเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ อาทิ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สำเนา Passport ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้  สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ

วีซ่าประเทศฝรั่งเศส

 1. หลักฐานการทำงาน
 • กรณีเจ้าของกิจการต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อเป็นกรรมการ / หุ้นส่วน อายุไม่มากกว่า 3 เดือนหรือสำเนาใบทะเบียนการค้า พค.0403
 • กรณีกิจการไม่จดทะเบียนจดหมายชี้แจงการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้าน สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 • กรณีเป็นพนักงานต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทฯ โดยต้อง ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันที่เริ่มทำงาน (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน ทั้งชื่อและสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่นำมายื่น)
 • นักเรียน / นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากทางสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน ทั้งชื่อและสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตโดยคำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่นำมายื่น)

 

 1. เอกสารส่วนตัวที่ต้องนำมา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สูติบัตร (สำหรับผู้เดินทางมีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • ใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมีการเปลี่ยน)

 

 1. กรณีเด็กอายุไม่ถึง20 ปี และไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับบิดา มารดา

–  หากเด็กเดินทางไปกับบิดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย

–  หากเด็กเดินทางกับมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

–  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา – มารดา บิดาและมารดาต้องคัดหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

–  กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างกัน จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดระบุว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

–  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องยื่นวีซ่าพร้อมกับเด็กและลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มขอยื่นสมัครวีซ่า

 1.  เอกสารที่ยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขอให้ท่านอัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
 2. ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 3. ใบประกันสุขภาพการเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,5000,000 บาท
 4. หลักฐานการจองที่พักและโรงแรม
 5. สำหรับผู้ที่จะไปพักบ้านญาติ / เพื่อน ต้องมีเอกสารดังนี้
 • หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d’ accueil) ที่ออกโดย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (“Mairie”) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองของผู้เชิญ ที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภท ตลอดการพำนัก
 • หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่ฝรั่งเศส
 • สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่ฝรั่งเศส
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

******************************************************************************

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  

 • วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่าของสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า)
 • รับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.
 • ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact) ที่อยู่ 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถ. สาทรใต้สาทร กรุงเทพฯ  เบอร์ติดต่อ  02-696-3888
 • วันและเวลาที่เปิด วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น.
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://fr.tlscontact.com/
 • สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เลขที่ 35 ซอยเจริญกรุง 36 (หรือถนนแบรสต์) ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เว็บ:th.ambafrance.org/

 

*************************************************************************************

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,281 บาท
 • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,331 บาท
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS  1,102 บาท
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,102 บาท
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานทูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS  1,102 บาท

 

*************************************************************************************

หมายเหตุ

# กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มา ระบุคำว่า “VIS” สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง แสกนลายนิ้วมือ

# กรณีที่ท่านเคย สแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้อง สแกน ลายนิ้วมืออีกครั้ง

# กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือ มาก่อน ท่านจำเป็นต้องมาแสดงตน เพื่อยื่นขอวีซ่า

 • เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศสด้วย
 • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ (ในกรณีที่เคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว)
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือ ผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
 • ระยะเวลาในการดำเนินการและอนุมัติวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว 7-10 วัน วีซ่าธุรกิจ 3 -5 วัน

**********************************************************************************

ประเทศฝรั่งเศส