วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – 4.5 x 3.5 ซ.ม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 3. หลักฐานการเงิน – Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Guarantee (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. หลักฐานการทำงาน – กรณีเป็นเจ้าของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD),กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท,กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 8. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 10. ใบจองโรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน
 11. แผนการเดินทาง (ถ้ามี)
 12. หนังสือเชิญและหลักฐานผู้เชิญ (ถ้ามี) – หนังสือเชิญตัวจริง,สำเนาพาสปอร์ตผู้เชิญ,สำเนาบัตรประชาชนผู้เชิญ,หลักฐานการทำงานและรายได้ของผู้เชิญ (กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย) ,เอกสารยืนยันความสัมพันธ์
 13. ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ – มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

 

ระยะเวลาทำหลังยื่นเอกสาร

– 7-10 วันทำการ หรือ มากกว่านั้น (ยื่นผ่าน TLS + โชว์ตัว)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

– 3,371 บาท (ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ)

 

ค่าบริการ

– 3,500 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การแปลและรับรองเอกสาร
 2. การเตรียมเอกสาร
 3. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 4. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 5. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

 

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประเทศไทย

35 ซอยเจริญกรุง 36 (หรือถนนแบรสต์) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์ติดต่อ : 02-6575100 เว็บไซต์ : https://th.ambafrance.org

เวลาเปิดทำการ : 08.00 – 12.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

 

ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact)ประเทศฝรั่งเศส

12/1 ชั้นที่ 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถ. สาทรใต้สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์ติดต่อ : 02-6963888  เว็ปไซต์ : https://fr.tlscontact.com/

เวลาเปิดทำการของศูนย์ยื่นวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  08.00 – 12.30 น.  และ  13.30 – 16.30 น.

เวลาเปิดทำการรับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  08.00 – 16.30 น.

 

ประเทศฝรั่งเศส