วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฟินแลนด์

 

 

วีซ่าฟินแลนด์

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง  นำมาทั้งเล่มเก่า เล่มใหม่ (สำเนา 2 ฉบับ) ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่เดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น และต้องมีหน้าว่างในหนังสือเดินทางเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางจะต้องออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา
  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ให้ลงลายมือชื่อโดยผู้ที่เป็นผู้ปกครองตามกฏหมาย และขอแนะนำให้ใช้แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของศูนย์รับคาร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์
  • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ขนาด 47 มม. X 36 มม. (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)พร้อมระบุตำแหน่ง / เงินเดือน / วัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  • สำเนาหนังสือรับรองจากทางบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และหลักฐานทางการเงินของบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หลักฐานการเงิน  หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน / หนังสือรับรองจากทางธนาคาร /  บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุดบัญชีฉบับจริง
  • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ  ในกรณีที่จะไปทำธุรกิจ
  • สำเนาใบสมรส หรือ ใบหย่า หรือ ใบมรณะ (กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว)
  • สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (หากมี)
  • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุยังไม่ถึง 20 ปี)
  • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ( ไม่แนะนำให้ผู้สมัครซื้อหรือออกตั๋วก่อน แต่ให้รอจนกว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)
  • ใบจองโรงแรม / ที่พัก(แนะนำให้ผู้สมัครควรทำการจองไว้เท่านั้น จนกระทั่งวีซ่าได้รับการอนุมัติจึงทำการชำระเงินในภายหลัง)
  • หากเดินทางพร้อมกับกรุ๊ปทัวร์ ต้องมีหนังสือรับรองฉบับจริงจากทางบริษัททัวร์ซึ่งยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินแล้ว
  • ประกันการเดินทางจะต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท ตลอดระยะเวลาในการเดินทางไปยังประเทศฟินแลนด์
  • สำหรับชาวต่างชาติ  (นอกเหนือจากสัญชาติไทย, กัมพูชา, ลาว และพม่า) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย หรือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
  • เบอร์โทรศัพท์  บ้านรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้เดินทาง

*************************************************************************************

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฟินแลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติมของสถานทูตฟินแลนด์

 • ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฟินแลนด์ ประจำประเทศไทยอาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 63 ถนนวิทยุม ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330 website: www.finland.or.th สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องวีซ่า กับทางสถานทูต โทร: 02-207-8700 วันจันทร์ วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-15.30 น. วันศุกร์ เวลา 12.00-12.30 น. อีเมล์ : sanomat.ban@formin.fi

 

 

 • ที่อยู่ของศูนย์รับยื่นวีซ่าฟินแลนด์เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel: 02-118-7009 email: info.fith@vfshelpline.com / Website: vfsglobal.com/finland/thailand
 • เวลาในการยื่นคำขอ: 08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เวลารับหนังสือเดินทาง: 13.00 น. – 16.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

*************************************************************************************

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์

 • ชำระค่าธรรมเนียม การขอวีซ่า และ ค่าบริการของ VFS จำนวน2,300 บาท และ 1,400 บาท สำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า คนละ810 บาท
 • ต้องทำการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนไปยื่นวีซ่านัดหมายที่ link นี้ vfsglobal.com
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียม VFS 810 บาท
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 15 วัน ทำการ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว และ 5 วันทำการ สำหรับ วีซ่าธุรกิจ

 

*************************************************************************************

หมายเหตุ

 • ค่าบริการในข้างต้นสงวนไว้สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่ถือพาสปอร์ตของประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้  หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วีซ่าท่องเที่ยวผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

 

ประเทศฟินแลนด์