วีซ่าท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

เอกสารการขอยื่นสมัครวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุ ใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันหมดอายุวีซ่าและ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซม จำนวน 1 ใบ พร้อมลายเซ็นด้านหลัง
 3. ใบจองโรงแรมหรือ รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยว ที่ได้รับ การรับรอง จากประเทศรัสเซีย
 4. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศรัสเซีย ออกโดยรัฐบาลกลางของรัสเซีย (ต้นฉบับ) (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 5. ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการ อยู่มากกว่า 3 เดือน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ และ วีซ่านักเรียน)
 6. ตั๋วเครื่องบิน เข้า และ ออก จากรัสเซีย
 7. ประกันการเดินทาง

 

 • ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทาง เข้าประเทศรัสเซียได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้า ต้องการอยู่มากกว่า 30 วันต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ ราชการไทยสามารถอยู่ในประเทศรัสเซียนานถึง 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 4-20 วันทำการ
 • ชาวต่างชาติ ที่ถือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ไทย หรือมีใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) และ ได้รับอนุญาตอยู่มากกว่า 90 วัน จึงจะสามารถขอวีซ่ากับทางสถานทูตรัสเซียในประเทศไทยได้ และ จะต้องยื่นขอด้วยตัวเองเท่านั้น

 

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต รัสเซีย ประจำประเทศไทย

78 ถนนทรัพย์ กรุงเทพฯ 10500
โทร: 02-234-9824
อีเมล์: rusembbangkok@gmail.com
เว็บไซต์:   thailand.mid.ru/th

เวลายื่นวีซ่า 9:00-11:45น. ทุกวันจันทร์, อังคาร, พฤหัสฯ, ศุกร์