วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวีเดน

เอกสารประกอบการขอยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – 4.5 x 3.5 ซ.ม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 3. หลักฐานการเงิน – Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Guarantee (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. หลักฐานการทำงาน – กรณีเป็นเจ้าของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD),กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท,กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 8. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 10. ใบจองโรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน
 11. แผนการเดินทาง (ถ้ามี)
 12. หนังสือเชิญและหลักฐานผู้เชิญ (ถ้ามี) – หนังสือเชิญตัวจริง,สำเนาพาสปอร์ตผู้เชิญ,สำเนาบัตรประชาชนผู้เชิญ,หลักฐานการทำงานและรายได้ของผู้เชิญ (กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย) ,เอกสารยืนยันความสัมพันธ์
 13. ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ – มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง

 

ระยะเวลาพิจารณาหลังยื่นเอกสาร

– 14 วันทำการ หรือ มากกว่านั้น (ยื่นผ่าน VFS + โชว์ตัว + ไม่ต้องนัด)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

– 2,815 บาท (ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ)

 

ค่าบริการ

– 3,500 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การแปลและรับรองเอกสาร
 2. การเตรียมเอกสาร
 3. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 4. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 5. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

 

สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิคเพลส 1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-2637200 E-Mail : ambassaden.bangkok@gov.se  เว็บไซต์ :  swedenabroad.com/bangkok

เวลาเปิดทำการ : เวลา 08.00 – 12.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

 

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน (VFS GLOBAL THAILAND)

10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-1187005  อีเมล์ : info.seth@vfshelpline.com  เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com/swede

เวลายื่นคำขอ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น.

เวลารับเล่มคืน : วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.00 น. – 16.00 น.

 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดนประจังหวัดเชียงใหม่

186/48 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านเชียงใหม่กรีนวัลเลย์ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

 โทรศัพท์ : 099-3787773,053-298634  โทรสาร : 053-298632  Email : konsulatcm@gmail.com

เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.