วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวีเดน

 

 

เอกสารประกอบการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวีเดน / ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global

 1. หนังสือเดินทาง หรือ Passportต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ การ ใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าควรนำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)
 2. รูปหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ เห็นหน้าตาชัดเจน ไม่แต่งรูป แบล็กกราวนด์ (พื้นหลัง) เป็นสีขาว

 

 1. หลักฐานการเงิน

– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำเนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน แนะนำให้ทำรายการเดินบัญชี โดยฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี โดยอัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อน วันที่ท่านยื่นวีซ่า บัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีมีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอ เป็น STATEMENT แทน พร้อมทำจดหมายชี้แจงประกอบ

– กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ท่านสามารถถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาได้ทั้งสองเล่ม (เล่มเก่า –เล่มใหม่)

 

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

– ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ Sponsor Letter ระบุชื่อของเจ้าของบัญชี (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้) โดยต้องสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่าย (ผู้เดินทาง) โดยต้องสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต ซึ่งจะต้องระบุความสัมพันธ์มาให้ชัดเจน ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร เป็นอะไรกัน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

– สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง / สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Bank Statement (ต่อเนื่องกัน ห้ามขาดเดือนเว้นเดือน) ทั้งนี้ ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ

 

 1. หลักฐานการทำงาน
 • กรณีเจ้าของกิจการ ต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) มาด้วย
 • กิจการไม่จดทะเบียนต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้านค้า สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน (หากมี) ฯลฯ
 • เป็นพนักงาน ต้องนำหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ พร้อมระบุตำแหน่ง, เงินเดือนและวันที่ท่านเริ่มทำงาน  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่มีอายุ 1 เดือน ระบุชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)
 • นักเรียน / นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกโดยสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มีอายุ 1 เดือน ชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)

 

 1. เอกสารส่วนตัว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สูจิบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20)
 • ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
 • หลักฐานการจองโรงแรม / ที่พัก / ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มูลค่าการประกันต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,5000,000 บาท
 • หนังสือหรือบัตรเชิญจากทางบริษัทหรือหน่วยงานของประเทศสวีเดน (ในกรณีที่ขอยื่นวีซ่าธุรกิจ)

 

 1. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศร่วมกับบิดา – มารดา
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตร ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี  อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มขอยื่นสมัครวีซ่า พร้อมทั้งเดินทางมา สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูต ทั้งสองท่าน

 

 1. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ให้เซ็นเฉพาะแบบฟอร์มใบคำร้องยื่นขอวีซ่าเท่านั้น

** เอกสารขอยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขอให้อัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากสถานทูตชี้แจ้งเพิ่มเติม **

 

 *************************************************************************

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ปัจจุบันยื่นวีซ่าได้ 2 ช่องทางคือยื่นด้วยตนเองผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.00 น. โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการ 5 – 7 วันทำการ
 • ยื่นด้วยตนเองกับทางสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยโดยต้องติดต่อนัดหมายที่เบอร์โทร 02-118-7005 ซึ่งผู้ที่มายื่นต้องมายื่นเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสฯ เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.00 น. โดยทางสถานทูตจะใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 14 วันทำการ
 • วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

 

*************************************************************************************

 

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศสวีเดน

 • ผู้ใหญ่ 2,300 บาท
 • เด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี 1,300 บาท
 • ยื่นผ่านศูนย์ฯ ชำระเป็นเงินสด
 • เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ยื่นตรงกับทางสถานทูต ต้องชำระผ่านธนาคารUOB ทุกสาขาในประเทศไทย เลขที่บัญชี 0952054310 ชื่อบัญชี “สถานทูตสวีเดน”
 • ไม่รับการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM
 • ไม่รับชำระค่าวีซ่าเป็นเงินสด
 • ค่าบริการศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน(VFS GLOBAL) 515 บาท (กรณีที่ยื่นตรงกับทางสถานทูต ไม่ต้องเสียค่าบริการนี้)

 

*************************************************************************************

 

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน (VFS GLOBAL THAILAND)

 • 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • โปรดใช้หมายเลขติดต่อโทร 02-118-7005
 • เปิดรับสายเวลา 08:30 – 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
 • อีเมล์: info.seth@vfshelpline.com
 • เว็บ :www.vfsglobal.com/swede
 • ยื่นคำขอ:วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น.
 • รับเล่มคืน:วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.00 น. – 16.00 น.

 

  

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

 • ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม10110
 • Tel: 02-263-7211 (จ.-พฤ. เวลา 14.00-15.00 น.)
 • E-Mail: ambassaden.bangkok-visum@foreign.ministry.se
 • เว็บ: swedenabroad.com/bangkok

 

เวลาทำการ แผนกวีซ่า
– วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.0010.00น. สำหรับยื่นวีซ่า

และ เวลา 14.0015.00 น. สำหรับ รับหนังสือเดินทางคืน

 

*************************************************************************************