วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) / ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS Contact

 1. หนังสือเดินทาง หรือ Passport    

ต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ การ ใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าควรนำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)

 1. รูปถ่าย หน้าตรง 3.5 * 4.5 ซ.ม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ไม่ต้องสวมแว่นตา, เครื่องประดับ, คอนแทคเลนส์ห้ามเด็ดขาดและรูปต้องไม่เปื้อนและเป็นรอยขีดข่วนบนรูปภาพ
 2. หลักฐานการเงิน
 • กรณีผู้เดินทางเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ให้ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกโดยธนาคารเท่านั้น(แนะนำให้ท่านทำรายการเดินบัญชี โดยฝากหรือถอน ก่อนสัก 12 วัน แล้วค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ท่านยื่นขอวีซ่า)
 • กรณีผู้เดินทางไม่ได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ให้ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย)

สำเนา Passport ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ

    4.หลักฐานการทำงาน

 • กรณีเจ้าของกิจการ ต้องนำ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) มาด้วย
 • เป็นพนักงาน ต้องนำ หนังสือรับรองการทำงาน  จากทางบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ พร้อมระบุตำแหน่ง, เงินเดือนและวันที่ท่านเริ่มทำงาน  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่มีอายุ 1 เดือน ระบุชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)
 • นักเรียน / นักศึกษาให้ใช้ หนังสือรับรองการเรียน  ที่ออกโดยสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มีอายุ 1 เดือน ชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)

   5.  เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สูจิบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20)
 • ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
 • หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม / ตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง มูลค่าการประกันต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโรหรือประมาณ 1,5000,000 บาท
 • หนังสือรับเชิญจากต่างประเทศ ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานของประเทศสวิตเซอร์แลนท์ ส่งสำเนามายังสถานทูตทางอีเมล์ / โทรสาร (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

   6.  กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา

 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง ต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปีบิดาและมารดาต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

** เอกสารขอยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขอให้อัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากสถานทูตชี้แจ้งเพิ่มเติม **

*************************************************************************************

  ** ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ **

 • ค่าธรรมเนียม วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 2,400 บาท (ผู้ใหญ่)
 • 1,400 บาทสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า
 • ค่าบริการของ TLScontact 863 บาท
 • ผู้เดินทางต้องทำการสแกน ลายนิ้วมือ กับ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวิส (TLS)
 • สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร
 • ท่านที่เคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอเวีซ่าชงเก้นมาแล้ว และ วีซ่าที่ได้มา ระบุคำว่า “VIS” สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง สแกนลายนิ้วมือ

*****************************************************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่อยู่ศูนย์วีซ่าสวิตเซอร์แลนท์ 1201 ชั้นที่ 2 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนน สาทรใต้ กรุงเทพฯ เบอร์ติดต่อ 02-696-3899
 • เว็บไซต์  https://ch.tlscontact.com/th/bkk/index.php
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.(รับหนังสือเดินทางคืน) แผนกวีซ่า : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยื่นวีซ่า)
 • เวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 6-10 วันทำการ / ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องทำการ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ch.tlscontact.com/

 

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

**************************************************************************