วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสเปน

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า BLS International และ กรุณาเตรียมเอกสาร 2 ฉบับ / ** ยกเว้น เอกสารที่ออกโดยทางราชการและธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ **

** ในระหว่างที่ยื่นวีซ่าเข้าสถานทูต ท่านไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแชงเก้น (สเปน)

 1. หนังสือเดินทาง หรือ Passportต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ การ ใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่า ควร  นำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)
 2. รูปถ่าย หน้าตรง 5 x 2 นิ้ว 2 ใบ เห็นหน้าตาอย่างชัดเจน แบกกราวนด์เป็นสีขาว
 3. หลักฐานการเงิน

กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำเนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน แนะนำให้ทำรายการเดินบัญชี โดยฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี โดยอัพเดทไม่เกิน 30 วันก่อนวันที่ท่านยื่นวีซ่า บัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีมีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT แทน พร้อมทำจดหมายชี้แจงประกอบ

กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ท่านสามารถถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาได้ทั้งสองเล่ม (เล่มเก่า –เล่มใหม่)

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องสะกดชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตให้ถูกต้อง ครบถ้วน และออกมาไม่เกิน 1 เดือน

 

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง

– ต้องทำ BANK GUARANTEE ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี ซึ่งก็คือบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย ต้องระบุชื่อ – นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องระบุชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตทุกประการ กรุณายื่นขอจากทางธนาคารล่วงหน้า โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ทางธนาคารออกให้ ทั้งนี้ ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ

– ต้องทำ หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor Letter) ที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีก 1 ฉบับ

– ต้องใช้ สูติบัตร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่ายให้และผู้เดินทาง หรือใช้ทะเบียนสมรสในกรณีที่เป็นคู่สมรส

 

 1. หลักฐานการทำงาน
 • กรณีเจ้าของกิจการ ต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) มาด้วย
 • กิจการไม่จดทะเบียนต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้านค้า สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน (หากมี) ฯลฯ
 • เป็นพนักงาน ต้องนำหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ พร้อมระบุตำแหน่ง, เงินเดือนและวันที่ท่านเริ่มทำงาน  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่มีอายุ 1 เดือน ระบุชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)
 • นักเรียน / นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกโดยสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มีอายุ 1 เดือน ชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)

 

 1. เอกสารส่วนตัว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สูจิบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20)
 • ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุในการเดินทาง ที่คุ้มครองวงเงินไม่ต่ำกว่า 30,000 ยุโรหรือประมาณ 1,5000,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในแชงเก้น ทั้งค่าส่งกลับประเทศ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
 • หลักฐานการจองที่พัก / ตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีพักอาศัยกับผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศสเปน ทางผู้เชิญต้องไปขอเอกสารที่สถานีตำรวจท้องที่ (ประเทศสเปน) ที่ผู้เชิญอาศัยอยู่

 

 1. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับบิดา – มารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบิดาและมารดาต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมทั้งเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูต “ทั้งสองท่าน” (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)
 1. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ให้เซ็นเฉพาะแบบฟอร์มใบคำร้องยื่นขอวีซ่าเท่านั้น
 2. เอกสารขอยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขอให้อัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากสถานทูตชี้แจ้งเพิ่มเติม

 

*************************************************************************************

 • กรณีธุรกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ กีฬา ศาสนา

– แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศสเปน องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดินทาง

– อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ทางการค้า อุตสาหกรรม ฯลฯ ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญ การประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตร เข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุ รายละเอียด ของหน่วยงานที่เชิญ

 • กรณีเพื่อการศึกษา หรือ หลักสูตร การอบรมอื่นๆ

– เอกสารการลงทะเบียนเรียน
– หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับหลักสูตรที่จะเรียนในสเปน

 

ในทุกกรณี ผู้ขอวีซ่า ต้องแสดงเอกสาร แสดงฐานะ ทางการเงิน และ อาชีพ ดังนี้
– จดหมายรับรองการจ้างงาน (* ยกเว้น ในกรณีผู้สมัครวีซ่า เป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่น เอกสารการ จดทะเบียนบริษัท และสามารถใช้หลักฐาน การเงินของทางบริษัทได้) 
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่แสดงว่า ผู้ขอมีฐานะทางการเงิน ของตนเอง เป็นระยะเวลา ติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน เพียงพอในการเดินทาง และ ตลอดระยะเวลา ที่พำนัก กรณีสมุดบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน ให้ขอจดหมายรับรอง จาก ธนาคาร (Bank Statement) หลักฐานการเงิน ของบุคคลอื่น หรือ ของ บริษัท ที่รับรองค่าใช้จ่าย ไม่สามารถนำมา เป็น เอกสารประกอบการพิจารณาได้ เอกสารแสดงหลักฐานการเงิน อื่นๆ เช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคล ของปีล่าสุด เอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ฯลฯ

 1. ในกรณีสมรสกับคนในกลุ่มสหภาพยุโรป (ที่ไม่ใช่คนสเปน) แสดงหลักฐาน การจดทะเบียนสมรส และหนังสือ รับรองจาก สถานทูต ของบุคคลชาตินั้น ยืนยันว่า การ สมรสดังกล่าว มีผล บังคับตามกฎหมาย ในประเทศนั้นเช่นกัน
 2. ในกรณีชาวต่างชาติ (ที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย) ต้องแสดง หลักฐานการ ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และ วีซ่ากลับเข้ามาประเทศไทย ที่มีอายุใช้ การได้ ชาวต่างชาติ ที่ไม่มีมีถิ่นที่อยู่ถูกต้องในประเทศไทย ไม่ สามารถ ขอวีซ่า ที่สถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย
 3. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครองหรือบิดามารดา

 

*************************************************************************************

 

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศสเปน

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน 2,300 บาท(สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป)
 • และ1,345 บาท (สำหรับผู้ที่อายุ 6-12 ปี)
 • ค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่น(BLS) 590 บาท
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 7 วันทำการ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี

 

*************************************************************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS (Spain Visa Application Center)

 • BLS International (Thailand) Ltd.ห้อง 2211 ชั้น 22 อาคาร อินเตอร์เชนจ์ 21 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • โทร:02-258-3524
 • เปิด (จ-ศ) 08:30 – 12:00น. และ 13:00 – 16.00น.
 • อีเมล์: info.bkk@blshelpline.com
 • รับเล่มคืน : 13:00 – 16.00น.
 • web: thailand.blsspainvisa.com

 

สถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย

 • ชั้น 23 อาคาร เลครัชดา ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ 02-661-8284-7
 • เว็บไซต์: exteriores.gob.es
 • Email: emb.bangkok.vis@maec.es