วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

เอกสารการขอยื่นสมัครวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – ขนาด 2 x 2 นิ้ว หรือ 51 x 51 มม. หรือ 5 x 5 ซม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 3. หลักฐานการเงิน – Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Guarantee (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. หลักฐานการทำงาน – กรณีเป็นเจ้าของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD),กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท,กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 8. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 10. ใบจองโรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน
 11. แผนการเดินทาง (ถ้ามี)
 12. หนังสือเชิญและหลักฐานผู้เชิญ (ถ้ามี) – หนังสือเชิญตัวจริง,สำเนาพาสปอร์ตผู้เชิญ,สำเนาบัตรประชาชนผู้เชิญ,หลักฐานการทำงานและรายได้ของผู้เชิญ (กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย) ,เอกสารยืนยันความสัมพันธ์

 

 

 

ระยะเวลาพิจารณาหลังยื่นเอกสาร

– 3 วันทำการ หรือมากกว่านั้น (โชว์ตัว)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

– 5,760 บาท (ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา)

 

ค่าบริการ

– 4,500 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การแปลและรับรองเอกสาร
 2. การเตรียมเอกสาร
 3. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 4. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 5. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

 

ตัวอย่างวีซ่าอเมริกา

 

สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

เลขที่ 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทรศัพท์ 02-105-4110

เว็บไซต์  https://th.usembassy.gov/th/

อีเมล์ support-thailand@ustraveldocs.com

 

สถานกงสุลอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ : 387 ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053-107700  FAX : 053-252633

เว็บไซต์ : https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/chiang-mai/