วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

 

 

ข้อมูลเบื้องต้นและหลักฐานการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
* ผู้ที่มายื่นคำร้องที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติในการที่จะได้รับวีซ่าชั่วคราวประเภทท่องเที่ยวหรือ
ธุรกิจ

** สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนจะต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าดังนี้ หากยื่นคำร้องไม่ครบถ้วน สถานทูตจะไม่รับพิจารณาเอกสารของท่าน

 

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทาง กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกามาแสดงด้วย (หากมี)
 2. รูปถ่าย ขนาด 5 x 5 เซนติเมตรถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน (2 ใบ)  รูปจะต้องมีพื้นหลังเป็นสีขาว, ภาพถ่ายเปิดหูไม่ปิด เห็นชัดเจน,  ห้ามสวมแว่น, ไม่สวมหมวกอำพรางใบหน้า
 3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน(หากเป็นเด็กให้ใช้สำเนาสูติบัตร)  สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
 4. หลักฐานการทำงานของผู้เดินทาง
  กรณีเป็นลูกจ้างต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเมื่อไร หน้าที่อะไร  อัตราเงินเดือนที่ได้รับ ท่านลาหยุดตั้งแต่วันที่เท่าไร – วันที่เท่าไร จะกลับมาปฏิบัติงานเมื่อไร
  กรณีประกอบธุรกิจ ยื่นหลักฐานการประกอบกิจการ อาทิ ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ พร้อมถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ
  นักเรียน / นักศึกษา ให้ใช้ใบรับรองจากสถาบันศึกษา 1 ฉบับ (ฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  กรณีเด็กอายุไม่ถึง 19 ปี  หากผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางมาด้วย ให้ผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางมาทำหนังสือยินยอมที่ออกโดยอำเภอหรือเขตที่อยู่อาศัย
  กรณีเด็กอายุไม่ถึง 19 ปี และบิดา – มารดาไม่ได้เดินทางมาด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่อยู่อาศัยพร้อมระบุให้เด็กเดินทางไปกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 5.  หลักฐานการเงินถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน โดยชื่อของเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อผู้เดินทางเท่านั้น หรือจดหมายรับรองจากทางธนาคาร 1 ฉบับ

** กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น บิดา มารดา พี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ เป็นสามีภรรยากันเท่านั้น)

 • ต้องทำเป็น  หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย หรือSponsor Letter ในการเดินทางด้วย
 • ต้องทำ  BANK GUARANTEE  ที่ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ฉบับภาษาอังกฤษ) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางด้วย กรุณายื่นขอจากทางธนาคารล่วงหน้า ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 3 วันทำการและใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วัน หลังจากที่ธนาคารออกให้
 • ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีหรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง และต้องเป็น บัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE ทั้งนี้ ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ
 1. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน / รายละเอียดในการเดินทางหรือ หนังสือเชิญจากญาติ (ในกรณีที่ไปพักอาศัยกับญาติที่มีบ้านพักอยู่ที่สหรัฐฯ)
 2. ค่าวีซ่าสหรัฐฯราคา 5,760 บาท หรือ 160 USD (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 3. ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย
 4. กรณีไปแบบธุรกิจ ให้แนบหนังสือเชิญจากบริษัทที่อเมริกาไปด้วย
 5. แผนการเดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

หมายเหตุ สถานทูตสหรัฐฯ เน้นการสัมภาษณ์เป็นหลัก แต่ควรเตรียมเอกสารไปด้วย เผื่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอดู ในการสัมภาษณ์ ท่านจะทราบผลทันที หากผ่าน ทางสถานทูตสหรัฐฯ จะเก็บหนังสือเดินทางไปและส่งคืนทางไปรษณีย์ ใช้เวลาประมาณ  5 7 วันทำการ แต่ในกรณีที่ไม่ผ่าน สถานทูตสหรัฐฯ จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่าน

 

สถานะ โชว์ตัว ** อเมริกาเน้นสัมภาษณ์เป็นหลัก แต่ควรถือเอกสารไปเผื่อเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ขอดู **

 

*************************************************************************

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
– ที่ตั้งสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เลขที่ 95 ถนน วิทยุ กรุงเทพฯ
– เบอร์โทรศัพท์ 02 – 105 – 4110
– เว็บไซต์  https://th.usembassy.gov/th/
– อีเมล์ support-thailand@ustraveldocs.com

 

*************************************************************************************

ที่ตั้งกงสุลสหรัฐอเมริกา ในจังหวัดเชียงใหม่

 • 387 ถนนวิชยานนท์ เชียงใหม่ 50300, Thailand
 • โทรศัพท์: 053-107-700
 • โทรสาร: 053-252-633

 

*************************************************************************************

หมายเหตุ
– ค่าบริการในข้างต้นสงวนไว้สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่ถือพาสปอร์ตของประเทศไทยเท่านั้น
– ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
– อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต
– ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า