วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี

 

 

ใช้เวลาทำในการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ (อาจมากกว่านั้น) / ยื่นวีซ่าแสดงตัวตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global  และกรุณาเตรียมเอกสาร 2 ฉบับ ยกเว้นเอกสารที่ออกโดยทางราชการและธนาคาร ขอเป็นตัวจริง 1 ฉบับและสำเนา 1 ฉบับ

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแชงเก้น ประเทศอิตาลี
1. รูปถ่าย 1.5 x 2 นิ้ว  2 รูป (พื้นหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมแว่น, เครื่องประดับ, คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ)

 1. หนังสือเดินทาง หรือ Passportต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ  การ ใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่า ควร  นำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)
 2. หลักฐานการเงิน

กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำเนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือน แนะนำให้ทำรายการเดินบัญชี โดยฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี โดยอัพเดทไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันที่ท่านยื่นวีซ่า บัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT แทน พร้อมทำจดหมายชี้แจงประกอบ

หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน หรือ BANK CERTIFICATE ที่ออกโดยธนาคาร (ต้องสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และต้องมีตราประทับ พร้อมลายเซ็นจากทางธนาคาร) กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 3 วันทำการ และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วันหลังจากที่ธนาคารออกให้ 

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น บิดา มารดา พี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ เป็นสามีภรรยากันเท่านั้น) ต้องทำเป็น  หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย หรือ Sponsor Letter ในการเดินทางด้วย

– ต้องทำ  BANK GUARANTEE  ที่ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ฉบับภาษาอังกฤษ) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางด้วย กรุณายื่นขอจากทางธนาคารล่วงหน้า ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 3 วันทำการ และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วัน หลังจากที่ธนาคารออกให้

– ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง และต้องเป็น บัญชีเดียวกัน กับที่ออก BANK GUARANTEE ทั้งนี้ ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ

 

 1. หลักฐานการทำงาน
 • กรณีเจ้าของกิจการ ต้องนำ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) มาด้วย
 • กิจการไม่จดทะเบียนต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้านค้า สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน (หากมี) ฯลฯ
 • เป็นพนักงาน ต้องนำหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ พร้อมระบุตำแหน่ง, เงินเดือนและวันที่ท่านเริ่มทำงาน  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่มีอายุ 1 เดือน ระบุชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)
 • นักเรียน / นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกโดยสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มีอายุ 1 เดือน ชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)

 

 1. เอกสารส่วนตัว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สูจิบัตร (กรณีที่ผู้เดินทางมีอายุต่ำกว่า 20)
 • ทะเบียนสมรส/ใบหย่า
 • ใบมรณะบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิต)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน / ประกันการเดินทาง
 • เอกสารการจองโรงแรม / ที่พัก
 • โปรแกรมแผนการเดินทาง ภาษาอังกฤษ / เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน

 

 1. กรณีเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ร่วมกับบิดาและมารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

*** หากบิดาหรือมารดาไม่มี Passport แล้วใช้ ID Card แทน ท่านต้องทำจดหมายชี้แจงว่าเหตุใดไม่มี Passport ***

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบิดาและมารดา ต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มขอยื่นสมัครวีซ่า พร้อมทั้งเดินทางมา สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูต ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยว)
 1. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้องแต่ให้เซ็นเฉพาะแบบฟอร์มใบคำร้องยื่นขอวีซ่าเท่านั้น

** เอกสารขอยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขอให้อัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากสถานทูตชี้แจ้งเพิ่มเติม **

 

*************************************************************************************

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศอิตาลี

 • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,335 บาท
 • ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 500 บาท
 • ค่าแจ้ง SMS 60 บาท

** หมายเหตุ : การขอยื่นวีซ่าในแต่ละครั้งกับทางบริษัททัวร์จะต้องทำการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นวีซ่าประเภทหมู่คณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป ซึ่งทางศูนย์รับยื่นจะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่า หากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่ทางศูนย์กำหนดได้ อาจมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คือ **

 • ในกรณีที่เหลือระยะเวลาในการยื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง  จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก ท่านละ 2,200 บาท  
 • ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 5 วัน ต้องมีค่าFast Track เพิ่มอีกท่านละ 400 บาท รวมเป็น เงิน 2,600 บาท
 • ** ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้เดินทางจะต้องมาชำระกับศูนย์รับยื่นโดยตรง**

เวลาดำเนินการ : ประมาณ 15 วันทำการ (อาจมากกว่านั้น)

 

*************************************************************************************

** ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานทูตประเทศอิตาลี ประจำประเทศไทย

 • ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
 • โทร 02-250-4970
 • อีเมล์ : visa.ambbang@esteri.it
 • website:ambbangkok.esteri.it

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS GLOBAL THAILAND

 • ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ชั้น 15 ยูนิต C191 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก ก.ท.ม. 10500
 • โทร 02-118-7001
 • อีเมล์ : info@vfshelpline.com
 • website: vfsglobal.com/ital
 • เวลาทำการ : เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า
  – วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 12:00น. และ เวลา 13:00 – 16:00น.
 • เวลารับคืนหนังสือเดินทาง
  – วันจันทร์ – ศุกร์ วลา 13:00 – 16:00น.
 • เช็คสถานะการยื่น : ยื่นผ่านศูนย์รับคำร้อง VFS
  – วันจันทร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
  – วันพุธ เวลา 14.00 น. – 16.00 น. และวันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

 

*************************************************************************************