วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ออสเตรเลีย) / ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันที่ท่านยื่นประมาณ 10 วันทำการ (อาจมากกว่านั้น)

 

 1. 1. Passportต้องมีหน้าเหลือไว้ให้เจ้าหน้าที่ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า ด้านอายุการใช้งานของหนังสือเดินทางจะต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางต้องไม่มีการชำรุดเสียหาย (หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำมายื่นแสดงประกอบการพิจารณาของสถานทูตด้วย)

 

 1. 2. รูป 2 นิ้ว  2 ใบเห็นหน้าตาอย่างชัดเจน ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่แว่น พื้นหลังสีขาว

 

 1. 3. หลักฐานทางการเงิน
 • กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเองให้ใช้ Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคาร (ต้องทำรายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อนประมาณ 1-2 วัน แล้วค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ช่วงเดือนที่ท่านทำการยื่นวีซ่า)
 • กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ให้ใช้สำเนา  Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์) ย้อนหลัง 6 เดือน (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) รวมทั้งเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ อาทิ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ

 

 1. 4. หลักฐานการทำงาน
 • กรณีเจ้าของกิจการต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อเป็นกรรมการ / หุ้นส่วน อายุไม่มากกว่า 3 เดือนหรือสำเนาใบทะเบียนการค้า พค.0403
 • กรณีกิจการไม่จดทะเบียนจดหมายชี้แจงการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้าน สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 • กรณีเป็นพนักงานต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทฯ โดยต้อง ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันที่เริ่มทำงาน  (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน ทั้งชื่อและสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่นำมายื่น)
 • นักเรียน / นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากทางสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่   (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน ทั้งชื่อและสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตโดยคำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่นำมายื่น)

 

 1. 5. เอกสารส่วนตัวที่ต้องนำมา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สูติบัตร (สำหรับผู้เดินทางมีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • ใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมีการเปลี่ยน)

 

 1. 6.กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับบิดา มารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา – มารดาบิดาและมารดาต้องคัดหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างกันจะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดระบุว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบิดาและมารดาจะต้องยื่นวีซ่าพร้อมกับเด็กและลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มขอยื่นสมัครวีซ่า

 

 1. 7.จดหมายเชิญ จากเพื่อน หรือ ญาติ ที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์, หลักฐาน การเงินของ เพื่อน หรือ ญาติ รวมถึงหลักฐาน การติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณี ที่ไปพักบ้านเพื่อน หรือ ญาติ)
 2. 8.หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

** เพิ่มเติม

 • สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถ เดินทางได้ และ ประกันสุขภาพ สำหรับการเดินทาง
 • สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมี หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา อนุญาตให้เดินทางซึ่ง หนังสือรับรอง นี้ ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอก ฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร
 • กรณีไปเยี่ยมแฟนและ แฟนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องรู้จักกันอย่างน้อย 6 เดือน แฟนเคยมาหาที่เมืองไทย เก็บข้อความที่คุยกันไว้ รวมทั้งรูปที่ถ่ายคู่กัน เพื่อใช้ประกอบ การยื่นขอวีซ่า

เอกสารที่ยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขอให้ท่านอัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

 

*************************************************************************************

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ออสเตรเลีย ท่องเที่ยว, ธุรกิจ 4,690 บาท
 • ค่าดำเนินการของ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ออสเตรเลีย883 บาท
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ อนุมัติวีซ่า ประมาณ 10 วันทำการ
 • ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

 

*************************************************************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่อยู่ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ( VFS ) ของ ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
 • ทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 08.30น. – 16.30น. ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
 • เวลายื่นใบสมัคร : 08.30 น. – 15.00 น.
 • เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.
 • โทร:021187100
 • อีเมล์ :info.dibpth@vfshelpline.com
 • เว็บ :www.vfsau.net

 

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดเชียงใหม่ (VFS GLOBAL CHIANG MAI)

 • 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ – อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูล ไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.3014.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 • เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 14.30 15.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 • ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดเชียงใหม่ รับค่าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นเงินสดเท่านั้น

 

*************************************************************************************

หมายเหตุ

 • ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการในข้างต้น ใช้สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ หากเกิดกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตออสเตรเลีย
 • เอกสารและเวลาที่ใช้ยื่นวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานทูตออสเตรเลีย
 • ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • ราคาค่าบริการนี้ ยังไม่รวมค่าจัดส่งไปทางไปรษณีย์