วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – 4.5 x 3.5 ซ.ม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 3. หลักฐานการเงิน – Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Guarantee (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. หลักฐานการทำงาน – กรณีเป็นเจ้าของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD),กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท,กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 8. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 10. ใบจองโรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน
 11. แผนการเดินทาง (ถ้ามี)
 12. หนังสือเชิญและหลักฐานผู้เชิญ (ถ้ามี) – หนังสือเชิญตัวจริง,สำเนาพาสปอร์ตผู้เชิญ,สำเนาบัตรประชาชนผู้เชิญ,หลักฐานการทำงานและรายได้ของผู้เชิญ (กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย) ,เอกสารยืนยันความสัมพันธ์

 

ตัวอย่างวีซ่าออสเตรเลีย

 

ระยะเวลาพิจารณาหลังยื่นเอกสาร

– 10 วันทำการ หรือ มากกว่านั้น (ยื่นผ่าน VFS + โชว์ตัว)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

– 4,690 บาท (ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา)

 

ค่าบริการ

– 4,000 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การแปลและรับรองเอกสาร
 2. การเตรียมเอกสาร
 3. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 4. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 5. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

 

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (VFS GLOBAL THAILAND)

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-1187100  E-mail : info.dibpth@vfshelpline.com  เว็บไซต์ : http://www.vfsglobal.com

เวลายื่นใบสมัคร : 08.30 น. – 15.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

เวลารับผลวีซ่า : 10.00 น.- 16.30 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

 

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดเชียงใหม่ (VFS GLOBAL CHIANG MAI)

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เวลายื่นใบสมัคร : ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)

เวลารับผลวีซ่า : ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น. (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)