วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

 

เอกสารการขอยื่นสมัครวีซ่าประเทศอังกฤษ / ยื่นวีซ่าที่ศูนย์ VFS Global Thailand

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันที่ยื่นประมาณ 15 วันทำการ (อาจมากกว่านั้น)

 

 1. หนังสือเดินทาง หรือ Passportต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ การ ใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่า ควรนำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)
 2. รูปหน้าตรง 5 เซนติเมตร * 4.5 เซนติเมตร 2 รูป(พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

 1. หลักฐานการเงิน

กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำเนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน แนะนำให้ทำรายการเดินบัญชี โดยฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี โดยอัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันที่ท่านยื่นวีซ่า บัญชีต้องมีครบทุกเดือน / ในกรณีมีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT แทน พร้อมทำจดหมายชี้แจงประกอบ

กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ท่านสามารถถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาได้ทั้งสองเล่ม (เล่มเก่า –เล่มใหม่)

กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเองด้วยตนเอง ต้องทำ BANK GUARANTEE ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี ซึ่งก็คือบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย ต้องระบุชื่อ – นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องระบุชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตทุกประการ กรุณายื่นขอจากทางธนาคารล่วงหน้า โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ทางธนาคารออกให้

ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายหรือ Sponsor Letter  ที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีก 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ

    4. หลักฐานการทำงาน

– กรณีเจ้าของกิจการ  ต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) มาด้วย / กรณีกิจการไม่จดทะเบียน ต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้านค้า สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน (หากมี) ฯลฯ

– กรณีเป็นพนักงาน  ต้องนำหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ พร้อมระบุตำแหน่ง, เงินเดือนและวันที่ท่านเริ่มทำงาน  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่มีอายุ 1 เดือน ระบุชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)

– กรณีนักเรียน / นักศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกโดยสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มีอายุ 1 เดือน ชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)

 1. เอกสารส่วนตัว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สูจิบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20)
 • ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน / ใบจองที่พักในประเทศอังกฤษ
 • หมายกำหนดการ (หากมี)
 • หนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ยื่นวีซ่าธุรกิจ)

 

 

 1.   กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

 

***กรณีที่เด็กยังมีอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาต้องลงชื่อรับรองแบบฟอร์มขอสมัครวีซ่า พร้อมทั้งเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูต ทั้งสองท่าน

 1. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแต่เซ็นเฉพาะแบบฟอร์มใบคำร้องขอยื่นสมัครวีซ่าเท่านั้น
 2. กรณีที่มีเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษท่านต้องแปลมาจากร้านแปลหรือศูนย์แปลโดยเฉพาะพร้อมประทับตราแล้วเท่านั้น
 3. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น

** หมายเหตุ  ผู้เดินทางที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ต้องมายื่นวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องวีซ่า (ประเทศอังกฤษ) โดยจะมีการถ่ายรูปและให้สแกนลายนิ้วมือ

*************************************************************************************

** เพิ่มเติม ** การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษโดยทั่วไป ใช้เวลาในการพิจารณา ผลวีซ่า 15 วันทำการ ซึ่งอาจจะทำให้บางท่าน ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ หรือ เดินทางไปหลายประเทศกังวลใจว่า ถ้ายื่นวีซ่าไปแล้ว จะไม่สามารถ เดินทาง ไปที่อื่นได้เนื่องจากไม่มีหนังสือเดินทาง หรือต้องขอวีซ่าหลายประเทศกลัวจะขอ ไม่ทันเดินทาง ปัญหาเหล่านี้มีทางออก ค่ะ สถานทูตอังกฤษมีทางออกให้ โดยการเลือกใช้บริการเสริมต่างๆเหล่านี้ (เฉพาะที่กรุงเทพเท่านั้น)

 

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่งหนังสือเดินทางตัวจริง

 • ค่าบริการเพิ่มเติม 51 ปอนด์ หรือ 2,346 บาท ท่านสามารถเก็บ หนังสือเดินทางไว้กับตัวท่านได้ ในขณะที่ สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง แห่งสหราชอาณาจักร กำลังดำเนินการพิจารณา ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอยู่ ท่านสามารถใช้หนังเดินทาง เดินทางไปยังประเทศอื่นหรือ ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอื่นได้ท่านไม่สามารถขอใช้บริการนี้ ได้หลังจากที่ได้ยื่นใบคำร้องไปแล้ว

 

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (ทราบผลภายใน 3-5 วันทำการ) ค่าบริการเพิ่มเติม 184 ปอนด์ หรือ 8,464 บาท โดยต้องมีคุณสมบัติ เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าธุรกิจ รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรส และบุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) หากผู้ติดตามประสงค์ จะใช้บริการ ขอวีซ่าเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการ เพิ่มเติมเช่นกัน
 • ผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าเยี่ยมญาติ ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น (รวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรส และ บุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระ ค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
 • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Clinical Attachment
 • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Entertainer
 • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Sports
 • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Permitted Paid Engagement
 • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Transit
 • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Private Medical Treatment
 • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ PLAB Test
 • ผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น (รวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และต้องการขอวีซ่า ท่องเที่ยวทุกประเภท
 • ลูกเรือเดินสมุทรขอวีซ่า เพื่อไปลงเรือในสหราชอาณาจักร (Joining Ship) ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยต้องเคยขอวีซ่าประเภทเดียวกันนี้ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา และ ต้องมีสมุด ประจำตัวลูกเรือ (Seaman’s Book)
 • ลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ในประเทศไทย (นักบิน สจ๊วตและ แอร์โอสเตส) ขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยว โดยจะต้อง เตรียมจดหมายรับรองการทำงาน เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • วีซ่า Tier 1 แบบระบบฐานคะแนน
  รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
 • วีซ่า Tier 2 แบบระบบฐานคะแนน
  รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
 • วีซ่า Tier 4 แบบระบบฐานคะแนน ทุกประเภท
  รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
 • วีซ่า Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน Youth Mobility, Temporary worker (Creative and Sporting), Temporary Worker (Exchange) and Temporary Worker (International Agreement)
  รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าบริการเพิ่มเติม 919 ปอนด์ หรือ 42,274 บาท บริการด่วนพิเศษนี้ใช้ได้กับ ผู้ยื่นวีซ่าประเภทเหล่านี้เท่านั้น (รับยื่นวันจันทร์ – พฤหัสบดี และต้องยื่นก่อน 10:00น)

 • วีซ่าเยี่ยมเยือน (ทุกประเภท)
 • วีซ่า Tier 2 และ Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐาน พำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทย
 • วีซ่า Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน (ทำงานชั่วคราว หรือ อาชีพด้านการออกแบบ และการกีฬา) และต้องเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ หรือดำเนินกิจกรรม ในสหราชอาณาจักร ในรูปแบบเดียวกับวัตถุประสงค์ ของการทำงานในประเทศไทย

 

นอกจากนั้นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่ายังมีบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ให้กับผู้ที่ไปยื่นวีซ่า และบริการห้องรับรองพิเศษ

ค่าบริการเพิ่มเติม 3,150 บาท

 • ไม่ต้องรับคิว
 • สะดวกสบายและเป็นส่วนตัว
 • ห้องรับรองส่วนตัวขณะยื่นใบคำร้อง และสแกนลายนิ้วมือ
 • เครื่องดื่มและขนม
 • บริการจัดส่งผลการพิจารณาคำร้อง ขอวีซ่าคืนทางไปรษณีย์
 • บริการถ่ายเอกสารและถ่ายรูป สำหรับประกอบ การยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่า ผ่านทาง SMS และอีเมล์

 

บริการถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสารหน้าละ 3 บาท / บริการถ่ายภาพ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถใช้บริการนี้เพื่อ ถ่ายภาพตนเอง ได้ในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เพื่อให้มั่นใจว่า ภาพถ่ายนี้เป็นไปตามข้อกำหนด ของ ยูเคบอร์เดอร์ เอเจนซี บริการนี้มี ค่าบริการเพิ่มเติม 250 บาทต่อภาพถ่าย ขนาดหนังสือเดินทาง 6 ภาพ 

 

*************************************************************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ(สหราชอาณาจักร/United Kingdom) ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
 • อีเมล์ : info@ukvac-th.com
 • เว็บ :www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง
 • เวลารับใบคำร้อง: วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 16.00 น.
 • เวลารับหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.30 น. – 16.00 น

 

*************************************************************************************

ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ จังหวัดเชียงใหม่ (VFS GLOBAL CHIANG MAI)

 • 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ – อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูล ไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.3014.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 • เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 14.30 15.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 • ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ จังหวัดเชียงใหม่ รับค่าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นเงินสดเท่านั้น

 

*************************************************************************************

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

 • วีซ่าประเทศอังกฤษ 6,755 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน119 USD (จ่ายออนไลน์)
 • ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ (อาจมากกว่านั้น)

 

*************************************************************************************

หมายเหตุ

 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า