วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

 

เอกสารการขอยื่นสมัครวีซ่าประเทศอังกฤษ / ยื่นวีซ่าที่ศูนย์ VFS Global Thailand

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันที่ยื่นประมาณ 15 วันทำการ (อาจมากกว่านั้น)

 

1.หนังสือเดินทาง หรือ Passportต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ การ ใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่า ควรนำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)

 

2.รูปหน้าตรง 4.3 เซนติเมตร * 3.5 เซนติเมตร 2 รูป(พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

3.หลักฐานการเงิน

กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง  ให้ใช้ Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคาร (ต้องทำรายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อนประมาณ 1-2 วัน แล้วค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ช่วงเดือนที่ท่านทำการยื่นวีซ่า)

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  ให้ใช้สำเนา Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์) ย้อนหลัง 6 เดือน (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) รวมทั้งเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ อาทิ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สำเนา Passport ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง ทั้งนี้  สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ และ BANK GUARANTEE ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี ซึ่งก็คือบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย ต้องระบุชื่อ – นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องระบุชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตทุกประการ กรุณายื่นขอจากทางธนาคารล่วงหน้า โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ทางธนาคารออกให้

ทั้งนี้ ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ

 

4. หลักฐานการทำงาน

กรณีเจ้าของกิจการ ต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อเป็นกรรมการ/หุ้นส่วน อายุไม่มากกว่า 3 เดือนหรือสำเนาใบทะเบียนการค้า พค.0403

กรณีกิจการไม่จดทะเบียน ต้องมีจดหมายชี้แจงการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้าน สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ฯลฯ

กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทฯ โดยต้อง ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันที่เริ่มทำงาน (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน ทั้งชื่อและสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่นำมายื่น)

กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากทางสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน ทั้งชื่อและสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตโดยคำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่นำมายื่น)

 

5.เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สูจิบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20)
 • ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบบัตร (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน / ใบจองที่พักในประเทศอังกฤษ
 • แผนการเดินทาง (ถ้ามี)
 • หนังสือเชิญและหลักฐานผู้เชิญ(ถ้ามี)

 

6.กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา

 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

***กรณีที่เด็กยังมีอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาต้องลงชื่อรับรองแบบฟอร์มขอสมัครวีซ่า พร้อมทั้งเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูต ทั้งสองท่าน

*************************************************************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ(สหราชอาณาจักร/United Kingdom)
 • ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
 • อีเมล์ : info@ukvac-th.com
 • เว็บ : www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง
 • เวลารับใบคำร้อง: วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 16.00 น.
 • เวลารับหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.30 น. – 16.00 น

*************************************************************************************

ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ จังหวัดเชียงใหม่ (VFS GLOBAL CHIANG MAI)

 • 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 • เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 • ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ จังหวัดเชียงใหม่ รับค่าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินสดเท่านั้น

*************************************************************************************

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

 • วีซ่าประเทศอังกฤษ 6,755 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน119 USD (จ่ายออนไลน์)
 • ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ (อาจมากกว่านั้น)

*************************************************************************************

หมายเหตุ

 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า