วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี

 

 

 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ฉบับ ยกเว้นเอกสารที่ออกโดยทางราชการและธนาคาร ขอเป็นฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ

ในระหว่างที่ยื่นวีซ่าเข้าสถานทูต ท่านไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแชงเก้น (เยอรมนี)

 1. หนังสือเดินทาง หรือ Passport ต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ การ ใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่า ควรนำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)
 2. รูป จะต้องเป็นขนาด 1.5 * 2 นิ้ว ใบหน้า 90 % ของพื้นที่รูปถ่าย ไม่แต่ภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมใส่เครื่องประดับ หากต้องการความถูกต้องและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ท่านสามารถมาถ่ายที่ร้านถ่ายรูปของทางสถานทูตได้
 3. หลักฐานการทำงาน
 • กรณีเจ้าของกิจการ ต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) มาด้วย
 • กิจการไม่จดทะเบียนต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้านค้า สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน (หากมี) ฯลฯ
 • เป็นพนักงานต้องนำหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ พร้อมระบุตำแหน่ง, เงินเดือนและวันที่ท่านเริ่มทำงาน  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่มีอายุ 1 เดือน ระบุชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  (สถานทูตจะไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นช่วงปิดเทอมก็ตามและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อน การขอยื่นวีซ่า)
 • กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการกรุณานำสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญแนบมาด้วย

   

 1. หลักฐานการเงิน
 • นำสำเนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์  ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน แนะนำให้ท่านทำรายการเดินบัญชี โดยฝากหรือถอนก่อน และค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์ ยอดเงินสุดท้ายที่ท่านอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมีจำนวนเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วย ทั้งนี้ ทางสถานทูตจะ ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากประจำ
 • หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า ให้ท่านถ่ายสำเนามาทั้ง 2 เล่ม
 • หากในสำเนาบัญชีบุ้คแบ๊งค์ของท่านมีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด ห้ามขาดแม้แต่เดือนเดียว ต้องต่อเนื่องกัน (แนะนำให้ขอเป็น STATEMENT จากธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์)

 

การรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK  GUARANTEE) ที่ออกโดยธนาคาร ต้องระบุชื่อของเจ้าของบัญชี รวมทั้งบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) สะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

 

 1. เอกสารส่วนตัวถ่ายเอกสารเป็นสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สูจิบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20)
 • ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
 • หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบประกันสุขภาพการเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าการประกันต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,5000,000 บาท

 

 1. กรณีผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับบิดา มารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบิดา – มารดา ต้องเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มขอสมัครวีซ่า พร้อมทั้งเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย
 1. กรณีท่านที่เคยมีวีซ่าแชงเก้น รบกวนถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าแชงเก้นแนบมาด้วย
 2. หนังสือเดินทางของข้าราชการพลเรือน ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
 3. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 4. หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน
 5. ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี เพื่อทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ

 

*************************************************************************************

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศเยอรมัน

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน 2,400 บาท และเด็ก อายุ 6 -12 ปี 1,400 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี ไม่มีทอน)
 • เวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 3-5 วัน

 

*************************************************************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย 

 • 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์ 022879000
 • เว็บไซต์ www.bangkok.diplo.de
 • เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น.

 

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

 • เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
 • ทำการ วันจันทร-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 12.00 น.
 • โทร 053-838-735

 

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา

 • 179/168 หมู่ 5 ซอย 17ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ/บางละมุง เมืองพัทยา 20150
 • ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 น. ถึง 16.00 น.
 • โทร 038-422-634

 

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

 • 100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา, อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
 • ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 13.00 น.
 • โทร 076-610-407

 

*************************************************************************************