วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – 4.5 x 3.5 ซ.ม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 3. หลักฐานการเงิน – Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Guarantee (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. หลักฐานการทำงาน – กรณีเป็นเจ้าของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD),กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท,กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 8. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 10. ใบจองโรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน
 11. แผนการเดินทาง (ถ้ามี)
 12. หนังสือเชิญและหลักฐานผู้เชิญ (ถ้ามี) – หนังสือเชิญตัวจริง,สำเนาพาสปอร์ตผู้เชิญ,สำเนาบัตรประชาชนผู้เชิญ,หลักฐานการทำงานและรายได้ของผู้เชิญ (กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย) ,เอกสารยืนยันความสัมพันธ์
 13. ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ – มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท ตลอดระยะเวลาในการเดินทาง

 

ระยะเวลาพิจารณาหลังยื่นเอกสาร

– 3-5 วันทำการ หรือ มากกว่านั้น (โชว์ตัว)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

– 2,845 บาท (ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ)

 

ค่าบริการ

– 3,500 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การแปลและรับรองเอกสาร
 2. การเตรียมเอกสาร
 3. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 4. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 5. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

 

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย 

เลขที่ 9 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-2879000  เว็บไซต์ : www.bangkok.diplo.de

เวลาทำการแผนกวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น.

 

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,ประจำเชียงใหม่

199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 053-838735  โทรสาร : 053-838735

เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

 

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,ประจำพัทยา

179/168 หมู่ 5 ซอย 17 ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ/บางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038-422634

เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 น. – 16.00 น.

 

กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,ประจำภูเก็ต

100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-610407

เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 13.00 น.