วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์

 

เอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมมา

 1. 1. หนังสือเดินทาง หรือ Passport ต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ การใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย  (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่า ควรนำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)
 2. รูปถ่าย หน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบแบล็กกราวนด์ (พื้นหลัง) สีขาว เห็นหน้าชัดเจน
 3. หลักฐานทางการเงิน

กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สำเนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน แนะนำให้ทำรายการเดินบัญชี โดยฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี โดยอัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันที่ท่านยื่นวีซ่า  บัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีมีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT แทน พร้อมทำจดหมายชี้แจงประกอบ

กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ท่านสามารถถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาได้ทั้งสองเล่ม (เล่มเก่า –เล่มใหม่)

หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องสะกดชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตให้ถูกต้อง ครบถ้วน และออกมาไม่เกิน 1 เดือน

 

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

ต้องทำ BANK GUARANTEE ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี ซึ่งก็คือบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย ต้องระบุชื่อ – นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องระบุชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ตทุกประการ กรุณายื่นขอจากทางธนาคารล่วงหน้า โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ทางธนาคารออกให้

ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ หรือ Sponsor Letter ทั้งนี้ ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากประจำ

 

 1. หลักฐานการทำงาน
 • กรณีเจ้าของกิจการ ต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) มาด้วย
 • กิจการไม่จดทะเบียนต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้านค้า สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน (หากมี) ฯลฯ
 • เป็นพนักงาน ต้องนำหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ พร้อมระบุตำแหน่ง, เงินเดือนและวันที่ท่านเริ่มทำงาน  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่มีอายุ 1 เดือน ระบุชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)
 • นักเรียน / นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกโดยสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่  (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มีอายุ 1 เดือน ชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)

 

 1. เอกสารส่วนตัวที่ต้องนำมา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (หากคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้ว)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลง)

 

 1. กรณีที่เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดา – มารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตร ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของบิดาและของมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

*** กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มขอยื่นสมัครวีซ่า พร้อมทั้งเดินทางมา สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน ***

 

 1. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยท่านเซ็นชื่อเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอยื่นวีซ่าเท่านั้น
 2. ใบจองโรงแรม / ที่พัก
 3. เอกสารสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ(กรณีไปประกอบธุรกิจ)
 • ประกันการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 • เบอร์โทรศัพท์และมือถือ ที่สามารถติดต่อได้ในยามฉุกเฉิน
 • กรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยือน ผู้เดินทางต้องเขียน จดหมายแนะนำตัว 1ฉบับ ระบุรายละเอียด ของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เดินทางกับผู้เชิญด้วย

 

ในกรณีเดินทางคนเดียว

 • หนังสือยินยอมจาก บิดามารดาทั้งตัวจริง และสำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณี เดินทางกับ ผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • หนังสือยินยอมจาก ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งตัวจริง และ สำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณีเดินทางกับ บิดาหรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว
 • หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งตัวจริง และสำเนา

 

*************************************************************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม  

สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย 10 ซอยสาทร 1 (ซอยอัตการประสิทธิ์) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

website: //thailand.um.dk/

 • สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย รับผิดชอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร ด้วย

 

 

ที่อยู่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก (VFS GLOBAL THAILAND DENMARK)

เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร: 02 – 118 – 7006

 • ยื่นคำขอ: 08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • รับหนังสือเดินทาง: 13.00 น. – 16.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • อีเมล์ : nfo.dkth@vfshelpline.com
 • เว็บ www.vfsglobal-denmark.com
 • ทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น.
 • (ยื่นวีซ่า) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00-16.00น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

 

*************************************************************************************

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก
– ผู้ใหญ่ คนละ 2,400 บาท
– เด็กอายุ 06-11 ปี คนละ 1,400 บาท
– เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
– ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า คนละ 810 บาท

 

*************************************************************************************