วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเบลเยี่ยม

 

เอกสารการยื่นขอวีซ่า เบลเยี่ยม ซึ่งจะได้รับอนุมัติประมาณ 4 วันทำการ  

ทั้งนี้ ผู้ขอยื่นวีซ่าควรเตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อยทั้งเอกสารส่วนตัวและเอกสารที่ออกโดยราชการและธนาคาร

 1. หนังสือเดินทาง หรือ Passportต้องมีหน้าเหลือสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ส่วนอายุ การ ใช้งานต้องเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางต้องไม่เสียหาย (หากใครมีหนังสือเดินทางฉบับเก่า ควร  นำมาประกอบการยื่นวีซ่าครั้งนั้นด้วย)
 2. รูปถ่าย กว้าง 3.5 เซนติเมตร X สูง 4.5 เซนติเมตรพร้อมเขียนชื่อ – สกุลให้เรียบร้อยที่ด้านหลัง และให้ประกบเข้าหากัน  ระวังอย่าให้หมึกเลอะหรือมีรอยลวด เพราะทางสถานทูตเบลเยี่ยมจะไม่รับรูปภาพที่มีลักษณะดังกล่าว
 3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(หากเคยเปลี่ยน) สูจิบัตรที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วรูปถ่าย กว้าง 3.5 เซนติเมตร X สูง 4.5 เซนติเมตร พร้อมเขียนชื่อ – สกุลให้เรียบร้อยที่ด้านหลัง และให้ประกบเข้าหากัน ระวังอย่าให้หมึกเลอะหรือมีรอยลวด เพราะทางสถานทูตเบลเยี่ยมจะไม่รับรูปภาพที่มีลักษณะดังกล่าว ยกเว้นสำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 4. หลักฐานการเงิน

กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ให้ใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมปรับยอดเงิน 15 วัน ก่อนการยื่นวีซ่า (ทั้งนี้ ก่อนยื่นวีซ่าอาจขอให้ท่านปรับสมุดบัญชีเพื่ออัพเดทอีกครั้ง)

ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน รวมทั้งบัญชีฝากประจำ

กรณีมีการเปลี่ยนบัญชีเล่มใหม่ ให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่มมาด้วย ทั้งฉบับเก่าและฉบับใหม่

 

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

– ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกโดยธนาคารเท่านั้น พร้อมระบุชื่อ นามสกุลเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้

ต้องสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ให้ชัดเจน และเป็นฉบับภาษาอังกฤษกรุณายื่นขอจากทางธนาคาร โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วัน และยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ธนาคารออกให้ พร้อมทั้งถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายมาด้วย   และต้องเป็นเล่มเดียวกันกับที่ออก BANK GUARANTEE

 

 1. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
 • กรณีเจ้าของกิจการ ต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) มาด้วย
 • กิจการไม่จดทะเบียนต้องทำจดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายของร้านค้า สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน (หากมี) ฯลฯ
 • เป็นพนักงาน ต้องนำหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทที่ท่านสังกัดอยู่ พร้อมระบุตำแหน่ง, เงินเดือนและวันที่ท่านเริ่มทำงาน (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษที่มีอายุ 1 เดือน ระบุชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)
 • นักเรียน / นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกโดยสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ มีอายุ 1 เดือน ชื่อ – นามสกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อของสถานทูตที่ท่านนำมายื่น)

 

 1. กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20 ปี ต้องขอสำเนาสูจิบัตร

 

 1. กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับผู้ปกครอง
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางมารดา จากอำเภอต้นสังกัด ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (โดยมารดาต้องคัดหนังสือยินยอม พร้อมยินดีจะชำระค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางบิดา จากอำเภอต้นสังกัด ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (โดยบิดาต้องคัดหนังสือยินยอม พร้อมยินดีชำระค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยระบุให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า พาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดาและมารดาทั้งบิดา – มารดาต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรของตนเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมยินดีชำระค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลัง โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดที่เป็นผู้มี อำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว พร้อมยินยอมชำระค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 1. กรณีสมรสแล้วนำสำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีที่คู่สมรสของท่านเสียชีวิต) ฉบับแปลภาษาอังกฤษและต้องตรงตามภาษาไทยทุกประการ
 2. เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในยามฉุกเฉินพร้อมทั้งอีเมล์
 • เอกสารการเดินทางไป – กลับ เช่น ใบจองตั๋วเครื่องบิน การขอวีซ่าไม่จำเป็นต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุต้องมีมูลค่าการประกันไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโรหรือ 1,5000,000 บาทและต้องมีอายุตลอดการใช้งานที่อยู่ในประเทศแชงเก้น
 • ไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง แต่เซ็นเฉพาะแบบฟอร์มใบคำร้องขอยื่นวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม
 • หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเบลเยี่ยม (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

*************************************************************************************

 

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม

 • ต้องยื่นขอวีซ่าผ่าน ตัวแทนของ สถานทูตเบลเยี่ยม (VFS)เท่านั้น
 • ต้องนัดคิวล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ www.vfsglobal.com/belgium
 • ค่าธรรมเนียม
  – ค่าวีซ่า2,280 บาท และ 1,330 บาท (เด็กอายุ 6-12 ปี)
  – ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า คนละ 815 บาท

 

*************************************************************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ที่อยู่แผนกวีซ่า สถานทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย ตึกสาทรสแควร์ ชั้นที่ 16 ถ. สาทรเหนือ กรุงเทพฯ
 • เบอร์ติดต่อ 02-108-1800-4
 • ราคาวีซ่าของผู้ใหญ่ราคา 2,280 บาท และเด็กอายุ 6 – 12 ปี ราคา 1,330 บาท
 • คนลาว กัมพูชา และพม่า ถ้าต้องการขอวีซ่าเบลเยี่ยมระยะยาว และระยะสั้นสำหรับ การสมรสหรืออยู่ร่วมกัน จะต้องมายื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศเบลเยี่ยม กรุงเทพฯ เท่านั้น

 

*************************************************************************************

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม

 • อาคาร เดอะเทรนดี้ ชั้น 8 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุทเทพฯ 10110
 • Tel: 02-118-7002
 • ทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 และเวลา 13.00 – 16.00 ยกเว้นวัน หยุดนักขัตฤกษ์
 • E-Mail: info.beth@vfshelpline.com

 

*************************************************************************************

หมายเหตุ

 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า