วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนปาล และวีซ่าติดต่อธุรกิจ

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เอกสารยื่นวีซ่าเนปาล
1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
3. รูปถ่าย ขนาด 2×2” พื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป
หมายเหตุ
• ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
• ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่า 1 วันทำการ
• ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการ และ หนังสือเดินทางทูต จะต้องแนบเอกสาร แจ้งความประสงค์ ในการเข้าประเทศเนปาล จากกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ แต่ถ้าหากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ไม่มีเอกสารดังกล่าว สามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน, กาฐมาณฑุ โดยไม่ต้องมีหนังสือนำจากกระทรวง การต่างประเทศแนบ
• พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และ ต้องชำระค่าธรรมเนียม ในการขอวีซ่าตามปกติ
• เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียม
• อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า ซึ่งสามารถ เดินทางท่องเที่ยว ภายในเนปาล หรือ เข้า-ออกประเทศเนปาลได้ ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่า ที่ยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรก ที่เข้าประเทศเนปาล
********************************************************************
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล
– อายุวีซ่า 15 วัน 900 บาท
– อายุวีซ่า 30 วัน 1,450 บาท
– อายุวีซ่า 90 วัน 3,600 บาท
ถ้าไม่สะดวกยื่นขอวีซ่าที่เมืองไทย สามารถขอวีซ่า ที่สนามบินกาฐมาณฑุได้ (visa on arrival)

กรณีขอ Visa-on-Arrival ที่สนามบินกาฐมาณฑุ ให้เตรียมเอกสารเหมือนกับที่ยื่นขอกับทางสถานทูต แต่ต้องใช้รูปถ่าย จำนวน 2 รูป และจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็น สกุลเงินสหรัฐ (USD) (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน: 25 US$, วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 30 วัน: 40 US$ และ วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 90 วัน: 100 US$)

วีซ่าเนปาล
**********************************************************************************
ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย
4/1 ซอยปรีดี พนมยงค์ 27 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร:02-391-7240
เว็บไซต์: www.nepalembassybangkok.com
วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า :
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. (ยื่นวีซ่า)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.30-16.30 น. (รับวีซ่า)

nepal-mountain