วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์

 

เอกสารประกอบการขอยื่นวีซ่าแชงเก้น (เนเธอร์แลนด์) / ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ

เอกสารเตรียม 2 ชุด ยกเว้นเอกสารที่โดยราชการและทางธนาคารต้องเป็นตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ

 1. หนังสือเดินทาง(Passport) หนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าเหลือไว้ประทับวีซ่าไม่ต่ำกว่า 2 หน้า และต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  (สำหรับใครที่มีหนังสือเดินทางฉบับเก่า ให้นำมาประกอบการขอยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่า)
 2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แบล็กกราวนด์ (พื้นหลัง) สีขาว เห็นหน้าตาชัดเจนไม่มีอะไรมาอำพรางหน้าตาและกรุณาเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจงทางด้านหลังของรูปถ่าย และประกบด้านหน้าเข้าหากัน (อย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้มีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะทางสถานทูตจะไม่รับรูปที่มีตำหนิ และคุณอาจจะต้องไปถ่ายรูปใหม่)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ในกรณีที่เคยเปลี่ยน)
 4. หลักฐานทางการเงิน

กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ให้ใช้ สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนและต้องปรับยอดเงิน 15 วัน ก่อนการยื่นขอวีซ่า ในกรณีที่ยอดเงิน ไม่ครบทุกเดือนอนุญาต ให้ใช้ Bank Statement  แทนสำเนาสมุดเงินฝากได้ สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันรวมทั้งบัญชีฝากประจำ

กรณีที่เปลี่ยนสมุดบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม

– การเงินย้อนหลัง 6 เดือน จะต้องมียอดเงินเคลื่อนไหว 6 เดือนติดต่อกันหากการเงินที่มียอดไม่ต่อเนื่อง 6 เดือน ผู้สมัครจะต้องขอเป็น Statement หรือรายการเดินบัญชีฉบับเต็มจากธนาคาร ซึ่งใช้เวลาในการทำการประมาณ 3 วัน

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จะต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายด้วย  BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกโดยธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชีหรือบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย โดยต้องสะกดชื่อและสกุล ให้ถูกต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต รวมทั้งบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยต้องสะกดชื่อและนามสกุลตรงตามหน้าพาสปอร์ต อย่างชัดเจน

 1. หลักฐานการทำงาน  (ภาษาอังกฤษและต้องเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
 • กรณีเป็นพนักงานให้นำหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัทฯโดยต้องระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันที่เริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้สามารถลาหยุดได้ และต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นวีซ่า การสะกดชื่อและสกุล ให้สะกดตรงตามหน้าพาสปอร์ต (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • กรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจให้นำสำเนาทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นขอวีซ่า และต้องสะกด ชื่อ – สกุล ตรงตามหน้าพาสปอร์ตเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 1. กรณีที่ที่มีอายุต่ำกว่า20 ปี ต้องขอสำเนาสูติบัตร  กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง
 • หากเดินทางไปพร้อมกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากอำเภอโดยมารดาซึ่งมารดาต้องเขียนจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจ้งความสัมพันธ์และพร้อมยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยคัดต้องฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของทางมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางไปพร้อมกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากอำเภอโดยบิดา ซึ่งบิดาต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับมารดา โดยต้องมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจ้งความสัมพันธ์และพร้อมยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยต้องคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับบิดา – มารดาในกรณีนี้จะต้องมีใบรับรองจากทางอำเภอโดยบิดา – มารดา   ซึ่งบิดาและมารดาต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร ต้องมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมกับชี้แจ้งความสัมพันธ์และพร้อมยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยต้องคัดฉบับจริงจากทางอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตของบิดา – มารดาด้วย รวมทั้งแนบสถานะทางการงานกับการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตร
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างจะต้องแนบสำเนาใบหย่าร้างและมีการสลักหลังโดยต้องมีรายละเอียดว่าใครเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มเพื่อยื่นวีซ่า พร้อมทั้งเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย (ต้องมาทั้งสองท่าน)
 1. กรณีสมรสแล้วสำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่ารวมทั้งสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ต้องตรงตามภาษาไทย
 2. ใบประกันสุขภาพการเดินทางมูลค่าการประกันอย่างต่ำต้องไม่เกิน 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งจะต้องมีอายุใช้ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศแชงเก้น
 3. หลักฐานการจองที่พักและโรงแรม
 4. ตั๋วเครื่องบิน
 5. เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกพร้อมทั้งอีเมล์
 6. หนังสือเชิญจากทางบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนท์ (สำหรับผู้ที่ยื่นวีซ่าธุรกิจ)
 7. ไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแต่ให้ท่านเซ็นในส่วนของแบบฟอร์มใบคำร้องขอยื่นวีซ่าเท่านั้น

 

** เพิ่มเติม

 • สำหรับผู้มี อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม สูติบัตร และ สำเนา หนังสือยินยอม ให้เดินทางไป ต่างประเทศ ซึ่งลง ลายมือ ชื่อ บิดา และ / หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสาร ที่ออกให้โดย สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการ อำเภอ (ในกรณีที่ไม่ได้ เดินทางกับบิดา และ/หรือ มารดา) **
 • กรณีได้รับอายุวีซ่ามากกว่า 6 เดือน สามารถอยู่ได้ 90 วัน ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีได้รับวีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง หมายความว่า จำนวนวันที่อยู่ได้ ในแต่ละครั้งรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน
 • ผู้ที่จะเดินทางไป ประเทศอารูบา (Aruba), คูราเซา (Curaçao), เซนต์มาร์ติน (St Maarten), หมู่เกาะแคริบเบียนเนเธอแลนด์ (the Dutch Caribbean islands), โบแนร์ (Bonaire), เซนต์เอิสตาซียึส (St Eustatius) และ ซาบา (Saba) สามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ

 

*************************************************************************************

ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 2,250 บาท+ค่าธรรมเนียม VFS 996 บาท และ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,310 บาท+ค่าธรรมเนียม VFS  996 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่า ธรรมเนียมวีซ่า
 • ผู้เดินทางต้องนัดคิวล่วงหน้า เพื่อยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า
 • หลังจากที่ผู้สมัครทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัคร จะไม่สามารถ ยืมหรือดึงหนังสือเดินทาง ออกจากสถานทูตได้
 • ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า 15 วัน
 • หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน

 

*************************************************************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ที่อยู่ 15 ซอยต้นสน ถ. เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • เบอร์โทรศัพท์  02-309-5200
 • เปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาตั้งแต่ 09.00-12.00 น.
 • เว็บไซด์ thailand.nlembassy.org

 

ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS)

 • ชั้น 28 อาคาร เดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • โทร: 02-118-7003
 • อีเมล์: info.nlth@vfshelpline.com
 • เปิดจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • Web: vfsglobal.com/netherlands

 

*************************************************************************************