วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดาวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดาและธุรกิจ

เอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – 4.5 x 3.5 ซ.ม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 3. หลักฐานการเงิน – Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Guarantee (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 4. หลักฐานการทำงาน – กรณีเป็นเจ้าของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD),กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท,กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 8. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 10. ใบจองโรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน
 11. แผนการเดินทาง (ถ้ามี)
 12. หนังสือเชิญและหลักฐานผู้เชิญ (ถ้ามี) – หนังสือเชิญตัวจริง,สำเนาพาสปอร์ตผู้เชิญ,สำเนาบัตรประชาชนผู้เชิญ,หลักฐานการทำงานและรายได้ของผู้เชิญ (กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย) ,เอกสารยืนยันความสัมพันธ์

 

ตัวอย่างวีซ่าแคนาดา

 

ระยะเวลาพิจารณาหลังยื่นเอกสาร

– 12 วันทำการ หรือ มากกว่านั้น (ยื่นผ่าน VFS  + โชว์ตัว)

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

– 3,500 บาท (ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา)

 

ค่าบริการ

– 4,500 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การแปลและรับรองเอกสาร
 2. การเตรียมเอกสาร
 3. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 4. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 5. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

 

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-6360540  อีเมล์ : enquiry@international.gc.ca  เว็บไซต์ : geo.international.gc.ca

เวลาเปิดทำการแผนกวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่า (VFS GLOBAL THAILAND)

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-1187007  เว็บไซต์ : www.vfsglobal.ca  Email : canbkk@vfshelpline.com

เวลายื่นคำขอวีซ่า : 09:00 – 17:00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

เวลารับหนังสือเดินทางคืน : 10:00 – 17:00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)