วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดาและวีซ่าธุรกิจ

 วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดาและธุรกิจ

เอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าแคนาดา

 1. หนังสือเดินทาง ต้องไม่ หมดอายุก่อน วันที่ท่าน จะเดินทางกลับ ประเทศไทย และหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
 2. หลักฐานการทำงาน

– จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน
– ข้าราชการ และ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสาร การอนุมัติให้ลางาน
– ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ เป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสาร การจดทะเบียนการค้า พร้อมสำเนา
– จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน (ภาษาอังกฤษ)

 1. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรอง จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท
 2. จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานที่แคนาดา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาดกว้าง 5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 

 

* ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังหรือผู้อื่น จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
  2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดามารดา
  3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
  4. หนังสือรับรองการทำงาน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้
  5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

* ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
  2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดา หรือ มารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย
  3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือ มารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แสดงเอกสาร ค.ร. 6 หรือ คำสั่งศาล ที่ระบุว่ามีสิทธิ์ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

 • ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ต้องชำระเป็น เช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์

********************************************************************

ค่าธรรมเนียมสำหรับขอวีซ่าประเทศแคนาดา

 • เข้า-ออกครั้งเดียว Single Entry 2,800 บาท
 • เข้า-ออกหลายครั้ง Multiple Entries 2,800 บาท
 • ค่าบริการของศูนย์ VFS673 บาท สั่งจ่าย แคชเชียร์เช็ค ” VFS (Thailand) Ltd.”
 • ค่า SMS 56บาท
 • ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า 16 วัน ทำการ

********************************************************************

 ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่า (VFS)
ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

 • vfsglobal.ca
 • โทร 02-1187-007
 • Email:canbkk@vfshelpline.com

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย
– ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
– โทร 02-636-0540 อีเมล์ enquiry@international.gc.ca
– เว็บ geo.international.gc.ca
– เวลา แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.