วีซ่าท่องเที่ยวประเทศโปรตุเกส และวีซ่าติดต่อธุรกิจ

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศโปรตุเกส

 เอกสาร ยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส

 1. หนังสือเดินทาง ที่ยังเหลืออายุใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือนหร้อม สำเนา 1ชุด
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาวกว้าง 5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป
 3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันลาหยุดงาน และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 5. ใบจองโรงแรม
 6. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร พร้อมสมุดเงินฝากตัวจริง
 7. ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ในการเดินทางมูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร เที่ยบเท่า 1,500,000 บาท
 8. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงาน ในประเทศโปรตุเกส (วีซ่าธุรกิจ)

ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส ต้องส่งอีเมล์ถึง ท่านทูต แจ้งวัตถุประสงค์ ในการขอวีซ่า ที่อีเมล์ ambassador@embassyofportugal.or.th การยื่นขอวีซ่า จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอีเมล์ตอบกลับ จากทางสถานทูตเท่านั้น

********************************************************************

ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าประเทศโปรตุเกส

 • ระยะเวลาในการดำเนินการ และ อนุมัติวีซ่า 15 วัน
 • ค่าธรรมเนียม 2,716 บาท
 • ค่ารับรองเอกสาร 905 บาท

*********************************************************

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โปรตุเกส ประจำประเทศไทย

26 ซ.กัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500

แผนกวีซ่า โทร 02-234-0372 (เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์ 02-234-2123, 02-234-7135-36
E-mail: mail@scban.dgaccp.pt