วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน

 

 • เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยธรรมดา สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวไต้หวันได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 30 วัน

 เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

  • กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ คลิกที่นี่ เลือกหัวข้อ General Visa Application โดยต้องกรอกแบบฟอร์มวีซ่าให้ครบทุกข้อตามที่ได้ระบุไว้ จากนั้นให้พิมพ์แบบฟอร์มวีซ่า
  • หนังสือเดินทางฉบับจริงต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากมีฉบับเก่าต้องแนบมาด้วย)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบอายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น)
  • สำเนาทะเบียนบ้านรวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนในกรณีที่ยื่นวีซ่าครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ผู้มายื่นควรแสดงหลักฐาน ได้แก่

 

หลักฐานการประกอบอาชีพ

 • ผู้เป็นเจ้าของกิจการต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็นกรรมการ ทั้งต้นฉบับและสำเนา 1 ฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจะทำการคืนให้ทันที (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานเอกชนต้องแสดงหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ พร้อมประทับตราองค์กร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • นักเรียน นักศึกษาต้องแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาและสำเนาบัตร นักเรียน นักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) และจะต้องมีหลักฐานการทำงานรวมทั้งหลักฐานทางการเงินจากผู้ปกครอง
 • สำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าและมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมหลักฐานแสดงความเกี่ยวข้อง
 • ใครที่ติดภารกิจและไม่สามารถยื่นขอวิซ่าเองได้ ตัวแทนสามารถยื่นแทนได้

 

 หลักฐานทางการเงิน

 • สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนของผู้มายื่นวีซ่าพร้อมกับสำเนาอีก 1ฉบับ  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจะคืนสมุดบัญชีทันที
 • ในกรณีหลักฐานทางการเงินจากธนาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผู้มายื่นขอวีซ่าอาจจะนำหลักฐานการชำระภาษี รวมถึงสลิปเงินเดือนมาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของทางสถานทูตได้
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • หลักฐานที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จะใช้กับผู้ที่ท่องเที่ยวและไปประกอบธุรกิจเท่านั้น ใครที่จะไปเยี่ยมญาติหรือรับอุปการะจากญาติที่อยู่ในใต้หวัน ท่านต้องแสดงหลักฐานว่ามีความสัมพันธ์กันและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของญาติ สำหรับท่านที่ได้รับการว่าจ้างให้ไปทำงาน ก็ต้องแสดงสัญญาว่าจ้างรวมทั้งหนังสืออนุมัติจากสภาแรงงานด้วย

 

*************************************************************************************

คนไทยที่ไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวัน

 • ผู้ถือหนังสือเดินทาง ของประเทศ ไทย ที่มีวีซ่า (หรือสิทธิ การพำนัก ถาวร) ของประเทศใด ประเทศหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ที่ยัง ไม่หมดอายุ สามารถ เดินทาง เข้าไต้หวันได้ โดย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และ สามารถพำนัก อยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ดังกล่าว ข้างต้น สามารถ ขอหลักฐาน การเข้า ไต้หวันได้ ที่ oa1.immigration.gov.tw/ และนำหลัก ฐาน ที่ได้รับ แสดงต่อ สายการบิน และ เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้า เมือง ของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดง หลักฐาน แต่ไม่สามารถ แสดงวีซ่าของ ประเทศ ดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธ การเข้าไต้หวัน)

 

คุณสมบัติ ของผู้ยื่นขอ มีดังนี้

 • เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุ เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวม เอกสาร การเดินทาง อื่นๆ ที่มิใช่ พาสปอร์ต) ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคย ได้รับ การว่าจ้าง ไปใช้แรงงาน ในไต้หวัน มาก่อน
 • ตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือ ตั๋วโดยสาร เรือขากลับ หรือ จุดหมายถัดไป พร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุ และระบุวันเดินทาง และ เที่ยวบิน หรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน
 • ไม่เป็นผู้เคยมี ประวัติ เป็นผู้ไม่พึง ประสงค์ ของสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ของไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

 

***********************************************************************************

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตไต้หวัน ประจำประเทศไทย
  ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน สาทรตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120
  (BTSสถานีช่องนนทรี ทางออกทิศใต้ 400 เมตร ข้างสถานีBRTสาธร)
 • โทร 02-670-0200-1 อีเมล์ tecovisa@i-net.com
 • เว็บไซต์ web.roc-taiwan.org
 • จันทร์ – ศุกร์ : รับยื่นวีซ่า 09.00 – 11.30 น. / รับคืนเล่มคืน 13.30 – 15.00 น.

 

*************************************************************************************

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประเทศไต้หวัน

* ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ *

 • ค่าธรรมเนียม Single entry 1,700 บาท
 • Multiple entries 3,400 บาท
 • ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ
 • ยื่นแบบเร่งด่วน(2 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม Single entry 850 บาท / Multiple entries 1,700 บาท

 

*************************************************************************************

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการสำหรับผู้ที่มาสมัครและถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้กรณีที่คุณได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตใต้หวัน
 • เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าจะไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • ผู้เดินทางสามารถยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทางได้ 3 เดือน
 • อัตรานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งไปทางไปรษณีย์
 • กระทรวงการต่างประเทศ (ไต้หวัน)ได้ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปี 2550