วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน

***ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยธรรมดา สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน

 เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 3. หลักฐานการเงิน – Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน – กรณีเป็นเจ้าของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD),กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท,กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 8. ใบจองโรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน
 9. หนังสือเชิญและหลักฐานผู้เชิญ (ถ้ามี) – หนังสือเชิญตัวจริง,สำเนาพาสปอร์ตผู้เชิญ,สำเนาบัตรประชาชนผู้เชิญ,หลักฐานการทำงานและรายได้ของผู้เชิญ (กรณีผู้เชิญออกค่าใช้จ่าย) ,เอกสารยืนยันความสัมพันธ์

 

ระยะเวลาพิจารณาหลังยื่นเอกสาร

– 3 วันทำการ หรือมากกว่านั้น

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

 • Single entry 1,700 บาท
 • Multiple entries 3,400 บาท

(ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา)

 

ค่าบริการ

– 2,000 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การแปลและรับรองเอกสาร
 2. การเตรียมเอกสาร
 3. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 4. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 5. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตไต้หวัน ประจำประเทศไทย

ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน สาทรตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120 (BTSสถานีช่องนนทรี ทางออกทิศใต้ 400 เมตร ข้างสถานีBRTสาธร)

โทรศัพท์ : 02-6700200-1  E-mail : tecovisa@i-net.com  เว็บไซต์ : web.roc-taiwan.org

วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ : รับยื่นวีซ่า 09.00 – 11.30 น. / รับคืนเล่มคืน 13.30 – 15.00 น.