วีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐโปแลนด์ และวีซ่าติดต่อธุรกิจ

วีซ่าท่องเที่ยวสาธารณรัฐโปแลนด์

เอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนนับจาก วันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร ( 1,500,000 บาท)
 4. หลักฐาน การเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
 5. หลักฐาน การทำงาน
  – จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน
  – หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์
  – จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบินระบุ วัน เดินทาง ไป-กลับ
 7. ใบจองที่พัก/โรงแรม
 8. แผนการเดินทาง
 9. หนังสือเชิญหรือ จดหมายเชิญ ฉบับจริง จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ และ ส่งสำเนา ตรงไปยังสถานทูต ทางโทรสาร หรืออีเมล์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 10. รูปถ่ายสี ฉากหลัง ของรูปเป็นสีขาว ขนาดกว้าง 5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ

หมายเหตุ ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง และ ต้องนัดวันยื่นวีซ่า ผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนกรอก แบบฟอร์มออนไลน์ – เอกสารทุกอย่าง ที่ยื่นโปแลนด์ ต้อง เป็นภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่ ไปเยี่ยมญาติ, ครอบครัว, เพื่อน หรือแฟน ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง ของญาติ, เพื่อน หรือแฟน
 2. จดหมายเชิญ จากญาติ เพื่อน หรือ แฟน ระบุความสัมพันธ์ ระยะเวลา ที่จะเดินทาง (ต้องส่ง สำเนา มาที่ สถานทูตโปแลนด์ ประจำ ประเทศไทย ด้วย โดยทางแฟกซ์, อีเมล์ หรือ ไปรษณีย์ ตัวจริง ส่งให้ผู้เดินทาง ) หรือ จดหมายเชิญ ที่ออกโดย หน่วยงาน ราชการ (“ZAPROSZENIE”) (ไม่ต้อง ส่งสำเนามาที่สถานทูต )
 3. หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้เชิญกับ ผู้เดินทาง ในกรณีที่เป็นญาติ, ครอบครัว
 4. ทะเบียนสมรส (กรณีไปเยี่ยมคู่สมรส)

********************************************************************

ค่าธรรมเนียมวีซ่าโปแลนด์ 

 • 2,300 บาท
 • ระยะเวลาพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 10 วันทำการ

********************************************************************

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย
ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-079-7300,

อีเมล์ : consulate.bangkok@msz.gov.pl

เว็บ : bangkok.msz.gov.pl/en

เวลาทำการแผนกวีซ่า : วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

ให้บริการครอบคลุมประชาชน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า และกัมพูชา

poland