วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

เอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง – อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง – ขนาด 2 x 2 นิ้ว หรือ 51 x 51 มม.หรือ 5 x 5 ซม. 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 6. แผนการเดินทาง (ถ้ามี)
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 8. ใบจองโรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน

 

ระยะเวลาพิจารณาหลังยื่นเอกสาร

– 3 วันทำการ หรือ มากกว่านั้น

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต

– อายุวีซ่า 1 ปี เข้า – ออกหลายครั้ง 4,100 บาท

– อายุวีซ่ามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เข้า – ออกหลายครั้ง 8,200 บาท

(ทางสถานทูตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคา)

 

ค่าบริการ

– 2,000 บาท (ราคาค่าบริการจะรวม)

 1. การเตรียมเอกสาร
 2. การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 3. ทำการนัดหมายกับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต
 4. ออกตั๋วเครื่องบิน-ใบจองโรงแรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 5. ยื่นเอกสารขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นหรือสถานทูต

 

***ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานทูต

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

 

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ชั้นที่ 42 ตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ ซอยสุขุมวิท 19 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-2580300 ถึง 5 โทรสาร : 02-2584627  เว็บไซต์ : www.indianembassy.in.th/ 

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สำหรับยื่นวีซ่า

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 15.00 น. – 14.30 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย (VFS GLOBAL THAILAND)

ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-2583063 ถึง 64  อีเมล์ : info.bkk@vfshelpline.com เว็บไซต์ : vfsglobal.com/india/

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น. สำหรับยื่นวีซ่า

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 17.30 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน

 

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า, บริการด้านพาสปอร์ต และบริการด้านกงสุลประเทศอินเดีย

สมาคมพาณิชย์สามัคคี เชียงใหม่ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 441618 โทรสาร : 053-441619 อีเมล์ : cons.chiangmai@mea.gov.in

เวลายื่นคำขอวีซ่า : 08.00 – 12.00 น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

เวลารับหนังสือเดินทางคืน : 08.00 – 12.00 น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)