วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย และ วีซ่าติดต่อธุรกิจ

indian-flag

เอกสารทำวีซ่าอินเดีย

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
 2. สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
 3. รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป
 4. ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย(Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 5. จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 6. สำเนา บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
 7. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)

ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า

 • 3 – 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • 6 – 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
 • ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

 • ***********************************************************

ค่าธรรมเนียม วีซ่าอินเดีย สำหรับ หนังสือเดินทางไทย 

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)

– อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 4,100 บาท
– อายุวีซ่ามากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 8,200 บาท

 • วีซ่าธุรกิจ (Business)

– อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 8,200 บาท
– อายุวีซ่ามากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 11,500 บาท

ค่าบริการของสถานทูตอินเดีย และ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global ได้แก่

 • ค่าบริการของสถานทูต70 บาท
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global 38บาท
 • ค่าไปรษณีย์แบบหนี่งวัน150 บาท (ถึงแม้ว่า จะมารับวีซ่าด้วยตัวเอง ก็ต้องเสียค่าบริการ ไปรษณีย์นี้)

ผู้เดินทางจะต้องไปทำการ สแกนลายนิ้วมือ

 ผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถระบุอายุวีซ่าที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มได้ แต่อายุวีซ่าที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของสถานทูตเท่านั้น

**********************************************************************************

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย VFS

ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ

โทร: 02-258-3063-64
อีเมล์ :
info.bkk@vfshelpline.com

เว็บ: vfsglobal.com/india/

วันและเวลาทำการ
– วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น. สำหรับ ยื่นวีซ่า
– วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 17.30 น. สำหรับรับหนังสือ เดินทางคืน

 สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ ซอยสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-258-0300-5

เว็บไซต์: www.indianembassy.in.th/

***********************************************************

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

 

* สถานทูตอินเดีย งดรับยื่นวีซ่าให้ ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมา ท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

* สำหรับชาวต่างชาติ ที่ทำงานในไทย (มีใบอนุญาตทำงาน) ยังสามารถยื่นขอวีซ่าได้ตามปกติ.

 

ผู้ที่อาศัยอยู่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, แพร่, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์, พะเยา, นครวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี และน่าน สามารถ ยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ.สถานกงสุลประเทศอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้

 • ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า, บริการด้านพาสปอร์ต และบริการด้านกงสุลประเทศอินเดีย
 • สมาคมพาณิชย์สามัคคี เชียงใหม่ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • ยื่นคำขอ : 30 – 14.00 น.
 • รับหนังสือเดินทางคืน: 30 – 14.00 น.

********************************************************************

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ (e-visa)

 • ผู้เดินทางชาวต่างชาติที่ต้องการไปอินเดีย เพื่อการพักผ่อน การเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ การไปรักษาโรคระยะสั้น หรือการไปเยี่ยมชมธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

e-visa สามารถใช้ได้กับ สนามบิน 24 แห่ง และท่าเรือ 3 แห่ง ดังต่อไปนี้

 • สนามบินDelhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Goa, Kolkata, Cochin, Hyderabad, Ahmedabad, Trivandrum, Calicut, Lucknow, Amritsar, Trichy, Jaipur, Mangalore, Pune, Nagpur, Coimbatore, Gaya, Bagdogra, Guwahati, Varanasi and Chandigarh
 • ท่าเรือMangalore, Cochin and Marmagao

โปรดทราบ การยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ สามารถขอได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 ปีปฏิทิน และอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย

** ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ของคนไทย USD 50 และค่าธรรมเนียมธนาคาร 2.5% **

mumbai