การขอวิซ่าเพื่อทำงาน 1 ปี (Non – B)

การขอวิซ่าเพื่อทำงาน 1 ปี (Non – B)

หากชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการเข้าทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่าวด้าวจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือที่เรียกกันว่า Visa 1 Year โดยสามารถขอยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือศูนย์ให้บริการวิซ่าและการขอใบอนุญาตเข้าทำงาน

โดยการยื่นขอที่ศูนย์บริการวิซ่าและการขอใบอนุญาตเข้าทำงาน จะสะดวกรวดเร็วกว่ามาก แต่ท่านใดที่จะยื่นเอกสารแบบ One Stop Service ได้นั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของ One Stop Service

ในการขอต่ออายุวิซ่า ในครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ 30 วัน เพื่อนำไปพิจาณาว่าจะอนุมัติหรือไม่และเมื่อใกล้ครบกำหนด ให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง หากผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จะอนุญาตให้อยู่ 1 ปี แต่หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จสิ้นก็จะอนุญาตต่อให้อีก 30 วันจนกว่าผลการพิจารณาจะได้รับการอนุมัติ

visa

ส่วนท่านใดที่ได้รับอนุญาตวิซ่าแบบ 1 ปี และอยู่ราชอาณาจักรไทยเกิน 90 วัน จำเป็นต้องยื่นแบบรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากเกิดกรณีที่ท่านต้องเดินทางออกนอกประเทศ จำเป็นต้องทำ Re – Entry ด้วย ไม่อย่างงั้น  วิซ่า Non – B ที่มีจะไม่สามารถกลับมาใช้ได้อีกต่อไป และจะกลับไปเป็น Tourist Visa ดังเดิม

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับขอยื่นอยู่ในราชอาณาจักรไทย 1 ปี หลังจากได้รับ Work Permit (Non – B) มีดังนี้

 1. แบบคำขอ (ตม.7)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 4. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.1)
 5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่รับรองอย่าน้อยไม่เกิน 6 เดือน
 6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 7. สำเนาแบบยื่นรายการแสดงรายการทางภาษาเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีพนักงานที่เป็นคนไทย และชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 8. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุนปีล่าสุด พร้อมรายการแดงการเสียภาษีเงินได้
 9. สำเนาแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นขอปีล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน
 10. สำเนา สปส 1-10 เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จ
 11. เอกสารหรือหลักฐานประกอบว่าธุรกิจนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างชาวต่างด้าว
 12. สำเนาการแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม
 13. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ
 14. รูปถ่ายประกอบของสถานประกอบการ
 • หมายเหตุต้องปรากฏเลขที่ตั้ง และป้ายชื่อสถานประกอบการ
 • ต้องปรากฏภาพพนักงาน ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่
 1. ต้องนำหลักฐานตัวจริงของข้อ. 5-10 มาแสดงด้วย
 2. กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วยต้องแสดงหลักฐานครอบครัว เช่น ทะเบียนสมรส ใบแจ้งเกิดบุตร และหากออกโดยรัฐบาลต่างประเทศต้องผ่านการรับรองของประเทศนั้นๆก่อน
 3. เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม หากเข้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องการ

ขอขอบคุณ  กระทรวงแรงงาน, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

About the Author