30 ประเทศที่คนไทยเที่ยวได้แบบไม่ต้องขอวีซ่า

30 ประเทศที่คนไทยเที่ยวได้แบบไม่ต้องขอวีซ่า

การตรวจลงตรา หรือ วีซ่า เป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศที่ออกวีซ่าให้นั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกวีซ่า

ปกติแล้วจะมีการทำวีซ่าไว้ในหนังสือเดินทาง อาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ ตราประทับ หรืออาจอยู่ในรูปเอกสาร แต่ในปัจจุบันทำวีซ่าในบางประเทศเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์วีซ่า โดยเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะไม่ปรากฏเครื่องหมายใด ๆ ในหนังสือเดินทาง หรือไม่มีเอกสารที่แสดงถึงการได้รับวีซ่าแล้ว

การทำวีซ่าอาจเป็นเอกสารที่แสดงว่าบุคคลหนึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือเดินทางออกจากพื้นที่ของประเทศที่ให้วีซ่าแต่ว่ายังมีบางประเทศที่ได้ทำข้อตกลงกับประเทศไทยไว้ โดยสามารถให้เดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยการใช้เพียงหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนโดยไม่ต้องขอวีซ่า และไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ดังนั้นทางเราจึงรวบรวม 30 ประเทศที่สามารถเข้าโดยไม่ต้องขอวีซ่า มาให้ทุกท่านได้ทราบและแบ่งหมวดหมู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

 

ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า

***ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก WWW.GOOGLE.COM***

About the Author