Price: 26,662
Book Now!

  • ตุรกี ►ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มา
  • อียิปต์ ► ชมมหาปีรามิดแห่งกีซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบรา
  • ..เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) สายการบินประจำชาติอียิปต์..

********************************************************************************************************************************************

Day1

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.     คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ Q14 – Q20 สายการบินอียิปต์ แอร์ (MS) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เรื่องสัมภาระของท่านพร้อมเช็คชื่อติดแท็คที่กระเป๋าเดินทาง

Day2

วันที่สอง      สนามบินไคโร – สนามบินอิสตันบูล(ตุรกี) – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)  – ผ่านชมเซ็นต์โซเฟีย (St.Sophia) – โรงงานพรม – โรงงานอัญมณี – ตลาดแกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar)

00.55 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961

05.05 น.     คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงไคโร จากนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล

09.45 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 737

13.00 น.     ถึง สนามบินอิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมื่องสำคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีต อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)

นำท่านไป ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) กับทะเลมาร์มา (Sea of Marmara) มีความยาวประมาณ 32 กม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าที่สุดขอบยุโรปและเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีตุรกีและมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตาม

นำท่านผ่านชม เซ็นต์โซเฟีย (St.Sophia) ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง และเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์ เพื่อแสดงถึงความอัจฉริยะ และพลานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมัน ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ซึ่งเคยถูกไฟไหม้ และสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.415 ถูกเผาทำลาย และสร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ.537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียน จวบจนวาระสุดท้ายของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาได้ถูกสถาปนาเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอิสลามชื่อ อายา ซอฟยา

จากนั้นนำท่านไปยัง “โรงงานพรม” ตุรกีเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม พรมชั้นดีส่วนใหญ่จะผลิตในประเทศตุรกี และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทว่าจะกล่าวถึงพรมก็ต้องนึกถึงพรมตุรกี ที่มีมากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรมที่ทอจากขนสัตว์ พรมที่ทอจากฝ้าย และพรมที่ทอจากไหม ซึ่งมีลวดลายต่างๆมากมายหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายอารมณ์ และแน่นอนการทอพรมของตุรกีจะต้องมีจุดเด่นและแตกต่างจากที่อื่น นำท่านเข้าชมวิธีการทอพรมและพิสูจน์ความนุ่มของพรมชั้นดีที่สุดในโลก ณ สถานที่แห่งนี้

นำท่านชม “โรงงานอัญมณี” ที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี เช่น ทอร์คอยล์ อาเมทิส มาลาไกซ์ เพชรและพลอยของประเทศตุรกี และจากประเทศอื่นๆมากมาย ซึ่งถูกออกแบบ และมีหลากหลายดีไซน์ซึ่งมีความงดงามและโดดเด่นอย่างมากมายรอให้ท่านได้เลือกหาจับจ่ายเป็นเจ้าของ

นำท่านไปยังย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลางปี ค.ศ.15 มีร้านค้ามากมายถึง 4,000 ร้าน ซึ่งเป็นตลาดค้าพรมและเครื่องเงินทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกีช่องแคบเหล่านี้ให้ได้ชมอีกด้วย

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hybrid HOTEL หรือเทียบเท่า

Day3

วันที่สาม       พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ (Topkapi Palace) – สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) – ช้อปปิ้งตลาดอียิปต์ (Spice Market) – นั่งเครื่องสู่กรุงไคโร (อียิปต์)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายองค์ พร้อมทั้งเข้าชมฮาเร็มเขตหวงห้าม ซึ่งในอดีตกาลใช้เป็นที่พักของนางสนม ในปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิ เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านที่ได้ปกครองในอาณาจักรแห่งนี้ฯลฯ

นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือสุเหร่าสุลต่านอาห์เม็ต สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิไบแซนไทน์ ถูกสร้างโดยสุลต่านอาห์เมตที่ 1 ใช้เวลาสร้างนานถึง 7 ปี เริ่มในปี ค.ศ.1609-1616 เพื่อให้เป็นมัสยิดที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าโบสถ์เซ้นต์โซเฟีย มัสยิดแห่งนี้มีรูปทรงเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 51 ม.และยาว 53 ม.หลังคารูปโดมสูง 43 ม. ภายในถูกตบแต่งด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากเมืองอิซนิคที่มีคุณค่าทางศิลปะเป็นจำนวนมาก มีเสาหอคอยมินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง 6 ต้น

นำท่านเข้าชม อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งอยู่ใกล้กับโบสถ์แซนตาโซเฟีย เป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ำได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ำเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่ได้ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านไปเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดอียิปต์ หรือสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) เป็นตลาดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ซึ่งทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ที่อยู่ใกล้กับสะพานกาลาต้า เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกิน ของเล่น และเสื้อผ้า และยังมีเครื่องเทศ ผลไม้แห้ง ถั่วต่างๆ น้ำมันมะกอก ฯ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล

18.35 น.    คณะออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 736

19.45 น.    เดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Pyramid HOTEL หรือเทียบเท่า

 

Day4

วันที่สี่           มหาปีรามิดแห่งกีซ่า (Giza) – สฟิงซ์ (Great Sphinx) – ปิรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) – ชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส – ร้านน้ำหอม – โชว์ระบำหน้าท้อง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

«« ไฮไลท์ «« นำท่านชม มหาปีรามิดแห่งกีซ่า (Giza) สถานที่ที่โด่งดังที่สุดในอียิปต์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ และคงสภาพอยู่อย่างเกือบสมบูรณ์ เป็นที่องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง ซึ่ง นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของโลก โดยใช้ก้อนหินซึ่ง หนักก้อนละสองตันครึ่งมากกว่า 2.3 ล้านก้อน โดยมีปิรามิดที่โดดเด่นสะดุดตาที่สุดในนั้นคือ มหาปิรามิดแห่งคูฟู หรือปิรามิดคีออพส์ สร้างด้วยหินแกรนิต 2.3 ล้านก้อน แต่ละก้อนน้ำหนักกว่า 2 ตันครึ่ง รวมแล้วประมาณ 60 ตัน ภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระราชินี

ใกล้ๆกันมี ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ำกว่าปิรามิด 10 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทำให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ทำลายเสียหายมาก

และสุดท้ายปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร

** OPTION ::: เปิดประสบการณ์ขี่อูฐ เพื่อเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของทะเลทราย กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ 10 USD หรือประมาณ 350 บาท

นำท่านชม สฟิงซ์ (Great Sphinx) สฟิงซ์เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเทพผู้พิทักษ์ ซึ่งแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ สฟิงซ์เป็นการผสมกันระหว่างมนุษย์กับสิงโต ส่วนหัวที่เหมือนมนุษย์นั้น ในอดีตสฟิงซ์มีเคราที่คาง ตรงหน้าผากมีงูแผ่แม่เบี้ยและมีเครื่องประดับ รัดเกล้าแบบกษัตริย์ หรือเป็นสัตว์ที่มีชาญฉลาดและมีพลังเพื่อปกป้องพระศพและทรัพย์สมบัติภายในพีรามิด แต่ปัจจุบันนี้สฟิงซ์หนวดเคราหายไปเนื่องจากกองทัพปืนใหญ่มัมลุกใช้พื้นที่บริเวณนั้นฝึกยิงจึงทำให้เครานั้นเสียหายไป อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย

นำท่านชม Valley Temple ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นประกอบพิธีพระศพของฟาโรห์ และเชื่อว่าการทำมัมมี่เป็นหนึ่งในพิธีกรรมนั้น

ชม ปิรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) องฟาโรห์โซเซอร์ (Djoser or Zoser) ซึ่งเป็นปิรามิดแห่งแรกเป็นต้นแบบ ของปิรามามิดทรงสามเหลี่ยม [True Pyramid] ดังเช่นมหาปิรามิดแห่งกีซ่าที่โด่งดัง

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             ชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพ เจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ

และ โรงงานน้ำหอม สืบทอดมาแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา นำท่านต่อไปยัง ร้านน้ำหอม ซึ่งน้ำหอมเหล่านี้ว่ากันว่าทำมาจากสูตรดั้งเดิม แบบที่พระนางคลีโอพัตราเคย ใช้ และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้องจากสาวสวยอียิปต์ (Belly Dance) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

22.45 น.     เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960

 

Day5

วันที่ห้า        สนามบินสุวรรณภูมิ

12.35 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…………………

********************************************************************************************************************************************