Book Now!

โปรแกรมการเดินทางชมฟุตบอลโลก 2018 รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1

สนามเซนิต อารีน่า เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

กำหนดการเดินทาง

9 – 15 เดือนกรกฎาคม 2561  

DAY 1      กรุงเทพฯ – มอสโคว – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก   

(วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561)

07.00 น. คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ 1968 Club คอยให้การต้อนรับ กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อติดป้ายชื่อและทำการเช็คอินบัตรโดยสาร จากนั้นรอรับหนังสือเดินทางและบัตรที่นั่งโดยสารเครื่องบินเพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

10.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
15.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดโม เดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศรัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

รอต่อเครื่องภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยภายในสนามบิน (ไม่รวมในค่าบริการ)

19.05 น. ออกเดินทางต่อสู่ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โดย สายการบิน ไซบีเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 5723
20.35 น. เดินทางถึง สนามบินพูลโคโว (Pulkovo International Airport) นครเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก และนำท่านรับสัมภาระเดินทาง จากนั้นพบการต้อนรับจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide) และนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Dostoevsky Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 DAY 2     เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – หมู่บ้านพุชกิ้น –  พระราชวังแคทเธอรีน – ชมฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศ (คู่ที่ 1 – นัดที่ 61)

(วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม – International Buffet
09.00 น. มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ารัสเซียเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เราขออาสานำท่านไปพิสูจน์และสัมผัสกับสุดยอดศิลปกรรมอันวิจิตรอลังการ… นำท่านนั่งเรือ Hydrofoil จากแม่น้ำเนวาสู่ พระราชวังฤดูร้อน
ปีเตอร์ฮอฟ ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ห่างจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กราว 29 กม. เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดใหญ่โตที่สุดในรัสเซีย พระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นด้วยศิลปะผสมเรอเนสซองส์-บาร๊อค-คลาสสิก โดยสถาปนิก วิศวกร จิตรกรและปฏิมากรที่มีชื่อเสียงหลายคน ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี จนมีความสวยงามสมบูรณ์ทั้งภายในอาคาร รวมทั้งประติมากรรมน้ำพุและอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ที่ด้านหน้าของพระราชวัง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองยุโรป Romance Cafe
13.00 น. นำชม หมู่บ้านพุชกิ้น และเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเพื่อมอบให้กับมเหสีองค์โปรดคือพระนางแคทเธอรีนที่ 1 ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆทีตกแต่งอย่างสวยงามหรูหรานับร้อยห้อง ห้องที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดและทุกคนจะได้ชมคือ ห้องอำพัน (Amber Room) ซึ่งสร้างและตกแต่งด้วยแร่อำพันจำนวนมาก แต่เดิมนั้นอยู่ในพระราชวังชาร์ลอตเตนบวร์กของปรัสเซีย ในปี ค.ศ.1716 พระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 1 แห่งปรัสเซีย ได้ถวายให้แด่ปีเตอร์มหาราช ห้องอำพันนี้จึงถูกย้ายมาที่ประเทศรัสเซีย แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพนาซีเยอรมนีได้รื้อห้องอำพันนี้และส่งกลับไปยังเคอนิกสแบร์กในเยอรมัน จากนั้นห้องอำพันนี้ก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยและเป็นความลับที่ยังหาคำตอบไม่พบจนถึงปัจจุบันนี้…

และในปี ค.ศ. 1979 ได้มีโครงการสร้างห้องอำพันขึ้นมาใหม่ที่ พระราชวังแคทเธอรีน ใช้เวลาสร้างและตกแต่งอยู่หลายสิบปี โดยช่างฝีมือชาวรัสเซีย ในที่สุดห้องอำพันแห่งใหม่นี้ก็ได้เปิดขึ้นอีกครั้งในปี ค.ศ. 2003

พระราชวังแคทเธอรีน ห้องอำพัน


17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ Zenit Arena สนามแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบรองชนะเลิศ มีความจุ 68,000 ที่นั่ง เป็นสนามที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ด้วยงบประมาณการสร้างที่สูงถึง 1 พันล้านเหรียญ สหรัฐ ตั้งอยู่บนเกาะ Krestovsky Island ในอ่าว Neva ห่างจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประมาณ 7 กิโลเมตร
หมายเหตุ : – ควรเดินทางถึงสนามก่อนการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
21.00 น.

23.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Dostoevsky Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 DAY 3     เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – วิหารปีเตอร์ & ปอลล์ –พระราชวังฤดูหนาวและพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – Dinner with Show

(วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม – International Buffet
นำท่านเที่ยวชมโดยรอบ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือชื่อเดิมว่า เลนินกราด ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้ฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ผ่านชม วิหารเลือด ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผ่านชม มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างนานถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับตกแต่งด้วยหินอ่อน และมาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

จากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารปีเตอร์ & ปอล สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ 1712-1733 และตั้งชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่ผู้เผยแพร่ศาสนา นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอล ความสำคัญของวิหารแห่งนี้คือเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ โดยเริ่มต้นจาก พระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระองค์แรกจนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายคือ พระเจ้านิโคลัสที่ 2

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Emelian Restaurant

บ่าย นำท่านชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆจำนวน 1,050 ห้อง
สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสด็จเยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับรัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงวัตถุล้ำค่าจากทั่วโลกมากกว่า 3 ล้านชิ้น อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์, วัตถุโบราณจากอียิปต์ รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ และ แวนโก๊ะ…

18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน Ditay Restaurant
21.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Dostoevsky Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 DAY 4     เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว ตลาดอิสเมลอฟสกี้ ละครสัตว์ Russian Circus

(วันพฤหัสฯที่ 12 กรกฎาคม 2561)

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม – International Buffet
06.00 น. ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ
06.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว โดยรถไฟด่วนความเร็วสูง
10.30 น. เดินทางถึง กรุงมอสโคว

11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองรัสเซีย Zarubezhie Restaurant
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอิสเมลอฟสกี้ (Izmaillovsky Souvenir Market) แหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้าทั่วไป อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา งานไม้ งานแกะสลัก ตุ๊กตาแม่ลูกดก ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มมากมาย เป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทย


17.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน Golden Dragon Restaurant

19.00 น. นำท่านเข้าชม ละครสัตว์บันลือโลก Russian Circus เพลิดเพลินไปกับการแสดงละครสัตว์แสนรู้นานาชนิดและการแสดงกายกรรมอันตื่นเต้นเร้าใจ อีกหนึ่งไฮไลท์ของรัสเซียที่คุณไม่ควรพลาด การแสดงจะแบ่งออกเป็น2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

21.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Intourist kolomenskoye Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 5      พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสแดง – วิหารสีลูกกวาด-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ห้างสรรพสินค้า Gum         

 (วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม – International Buffet
09.00 น. นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังก์เพชร, บัลลังก์งาช้าง,ราชรถทองคำ, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยาก จากนั้นนำชม โบสถ์อัสสัมชัน (Assumpsion) เป็นโบสถ์ที่สร้างทับลงบนโบสถ์ไม้หลังเก่าที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก ถือว่าเป็นวิหารหลวงที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในพระราชวังเครมลิน จากนั้นชม ป้อมปืนใหญ่,หอระฆังพระเจ้าอีวาน และระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นนำเข้าชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (METRO) สร้างขึ้นใน ค.ศ.1931 ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่สวยงามด้วยศิลปะตะวันตกหลายสไตล์แตกต่างกันไป ปัจจุบันกรุงมอสโคว์มีรถไฟใต้ดินมากถึง 11 สาย 156 สถานี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองยุโรป Terrine Restaurant
13.00 น. นำท่านชมย่าน จัตุรัสแดง ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ตามพระราชดำริของพระเจ้าอีวานมหาราชเพื่อใช้เป็นจุดป้องกันพระราชวังเคลมลิน เป็นจัตุรัสกลางใจเมืองและมีความสำคัญในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน พร้อมกับชม สุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคและสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนาน และนำชม(เฉพาะด้านนอก) วิหารเซ็นต์ เบซิล ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับจัตุรัสแดง ด้วยสถาปัตยกรรมและสีสันที่สวยงามจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ที่ทั่วโลกพากันเรียกว่า วิหารสีลูกกวาด

นำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ห้างที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 เป็นอาคารสวยงามสูง 3 ชั้นตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับจัตุรัสแดง มีร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายทั้งอุปโภคบริโภค ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมชั้นนำของยุโรป เช่น เสื้อผ้า น้ำหอม และเครื่องสำอาง…

18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน China News Restaurant
19.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Intourist Kolomenskoye Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 6      สแปร์โรว์ฮิล มหาวิหารโดมทอง – อารบัต สตรีท – กรุงเทพฯ

(วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม – International Buffet

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล (Sparrow Hills) หรือเลนินฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยรอบ จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

จากนั้นนำท่านชม วิหารเซ็นต์ ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) หรือ มหาวิหารโดมทอง เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระเจ้า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่รัสเซียมีเหนือกองทัพของ จักรพรรดิ์นโปเลียนแห่งฝรั่งเศส

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองยุโรป Mu-Mu Restaurant
บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมและเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน อารบัต สตรีท (Arbat) ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้าจำพวกงานฝีมือ งานศิลปะอันขึ้นชื่อของมอสโก รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้ชมให้ซื้อมากมาย ถนนอารบัต มีทั้งย่านเก่า และย่านใหม่ มีบรรยากาศชวนให้เดินชมอย่างยิ่ง

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน โดโม เดโดโว กรุงมอสโคว
18.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

 DAY 7     กรุงเทพฯ  

(วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561)

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการเดินทาง

********************** สิ้นสุดการเดินทาง**********************

เงื่อนไขการเดินทาง

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (Twin or Double Room) ท่านละ 319,000 บาท
ผู้ใหญ่ พักห้อง 3 เตียง (Triple Room) ท่านละ 319,000 บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว (Single Room) ท่านละ 379,000 บาท

เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 1 คน (1+1) มีเตียง ท่านละ 309,000 บาท
เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 2 คน (2+1) มีเตียง ท่านละ 299,000 บาท
หมายเหตุ : ราคาเด็ก คือผู้มีอายุระหว่าง 3–12 ขวบเต็ม

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตลอดการเดินทางในชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย และรวมค่าภาษีน้ำมัน–ภาษีสนามบิน
– ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินภายในประเทศในชั้นประหยัด ตามที่ระบุในรายการ และรวมค่าภาษีน้ำมัน-ภาษีสนามบิน
– ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทางของสายการบินท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
– ค่าห้องพักในโรงแรม จำนวน 5 คืน รวมอาหารเช้า International Breakfast Buffet ตามที่ระบุในรายการเดินทาง
– ค่าอาหารกลางวันและเย็นแบบ High Standard ครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการเดินทาง
– การแสดงโชว์ละครสัตว์ Russian Circus
– ค่ารถไฟด่วนความเร็วสูง เซ้นต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว
– ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยว และค่าพาหนะอื่นๆ เช่น เรือ ตามที่ระบุในรายการ
– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการเดินทาง
– ค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 (นัดที่ 61) ** เป็นตั๋วที่นั่งชมในชั้น CAT 1
– ค่าหัวหน้าทัวร์ (ประสบการณ์สูง) นำทางจากกรุงเทพฯ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
– ค่าทิปพนักงานขับรถนำเที่ยว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขนกระเป๋าในโรงแรม (เฉลี่ยรวมวันละ 15 USD)
– ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางแบบรายบุคคลกับ Travel Guard แผน B คุ้มครองดังนี้
1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ วงเงิน 4,000,000 บาท
2.ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย วงเงิน 3,000,000 บาท
3.ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยหลังการรักษาในต่างประเทศวงเงิน 150,000 บาท
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของญาติเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล วงเงิน 150,000 บาท
5.ค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน วงเงิน 15,000 บาท
6.ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินหรือกลับประเทศไทยรวมทั้งค่าใช้จ่ายการส่งศพ-กระดูก วงเงิน 4,000,000 บาท
7.ค่าชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก วงเงิน 3,000,000 บาท
8.ค่าชดเชยการเลื่อน การบอกเลิกการเดินทาง การลดวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน จ่ายตามค่าเสียหายจริง
9.ค่าชดเชยการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว วงเงิน 40,000 บาท
10.ค่าชดเชยการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวจากภัยธรรมชาติ วงเงิน 25,000 บาท
11.ค่าชดเชยความคุ้มครองเอกสารเดินทาง เช่น ค่าดำเนินการกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย วงเงิน 20,000 บาท
12.ค่าชดเชยต่อการล่าช้าของกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง วงเงิน 25,000 บาท
13.ค่าชดเชยการพลาดเที่ยวบิน วงเงิน 10,000 บาท / ค่าชดเชยต่อการล่าช้าในการเดินทาง วงเงิน 25,000 บาท
14.ค่าชดเชยและความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และการทำโฮลอินวัน ในการเล่นกอล์ฟ วงเงิน 10,000 บาท
หมายเหตุ : ค่าชดเชยและผลประโยชน์ทั้งหลายเป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดของกรมธรรม์

บริการพิเศษ
– รับของที่ระลึกสุดพิเศษมูลค่า 3,500 บาท จาก 1968club.com (เลือกได้ 1 รายการ)
• กระเป๋าเป้สะพายหลัง Adidas ดีไซด์สไตล์ล้ำๆแบบสปอร์ต
• เสื้อฟุตบอล Adidas ของทีมชาติที่คุณชื่นชอบ

– ฟรี Pocket WIFI ไม่พลาดทุกการ เช็ค แช๊ต แชร์
• 4G Full speed unlimited เน็ตเต็มสปีดไม่ลดความเร็ว ไม่จำกัดตลอดวัน
• บริการ 1 เครื่อง ต่อผู้เดินทาง 5 คน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือเดินทาง
– ค่าน้ำหนักส่วนเกินจากที่กำหนดไว้ของกระเป๋าหรือสัมภาระเดินทางที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆของผู้เดินทางเอง เช่น ค่าโทรศัพท์
– ค่าอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก, ค่าซักรีด, ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเอง เป็นต้น
– ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยเหนือการควบคุมต่างๆระหว่างการเดินทางโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความ
ผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้จัดการเดินทาง การเกิดเหตุประท้วง การจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือสงคราม เป็นต้น
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายในตาราง ที่ระบุว่าไม่รวม)

เงื่อนไขการจอง – สำรองที่นั่ง
– ส่งใบจองพร้อมกรอกรายละเอียดมายัง แฟ็กซ์หมายเลข 02-513 5853 หรือ E-mail : phusana@1968club.com
– ชำระเงินจองทันที จำนวน 69,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง-สำรองที่นั่ง
– ส่งมอบสำเนาหนังสือเดินทาง มายัง แฟ็กซ์หมายเลข 02-513 5853 หรือ E-mail : phusana@1968club.com
– ชำระค่าบริการงวดที่ 2 จำนวน 125,000 บาท ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
– ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 125,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
– แจ้งยกเลิก ก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2561 หักค่ามัดจำที่ชำระแล้ว คนละ 69,000 บาท
– แจ้งยกเลิก ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 9 เมษายน 2561 หักค่าบริการที่ชำระแล้ว คนละ 150,000 บาท
– แจ้งยกเลิก ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561 หักค่าบริการที่ชำระแล้ว คนละ 250,000 บาท
– แจ้งยกเลิก ต่ำกว่า 60 วัน ก่อนถึงวันการเดินทาง (หลัง 10 พฤษภาคม 2561) หักค่าบริการที่ชำระแล้วเต็ม 100 %

เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
– นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศรัสเซียต้องมีอายุหนังสือเดินทางเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนเต็ม
โดยนับจากวันสุดท้ายที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย

เกี่ยวกับการขอวีซ่าสำหรับการเดินทาง
– นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าประเทศรัสเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องทำการขอวีซ่า (ได้รับการยกเว้น)

กรณีที่มีผู้เดินทางทั้งหมดไม่ถึง 10 คน ผู้จัดการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
โดยบริษัทจะคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าบริการเต็มตามจำนวนเงินที่ผู้เดินทางได้ชำระไว้ก่อนหน้าแล้ว