Book Now!

โปรแกรมการเดินทางชม

ฟุตบอลโลก 2018 รอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม)

อังกฤษ vs ปานามา

สนามนิซชี่ นอฟโกรอด เมืองนิซชี่ นอฟโกรอด

23 28 มิถุนายน 2561  

DAY 1      กรุงเทพฯ – มอสโคว – นิซชี่ นอฟโกรอด   

(วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561)

07.00 น. คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ 1968 Club คอยให้การต้อนรับ กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อติดป้ายชื่อและทำการเช็คอินบัตรโดยสาร จากนั้นรอรับหนังสือเดินทางและบัตรที่นั่งโดยสารเครื่องบินเพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

10.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
15.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดโม เดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศรัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

รอต่อเครื่องภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ นิซชี่ นอฟโกรอด
19.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองนิซชี่ นอฟโกรอด โดย สายการบิน ไซบีเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 71
20.55 น. เดินทางถึง สนามบินนิซชี่ นอฟโกรอด และนำท่านรับสัมภาระเดินทาง จากนั้นพบการต้อนรับจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Marins Park Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
21.30 น. บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 2 นิซชี่ นอฟโกรอด – ชมเมือง – ชมฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม อังกฤษ-ปานามา

(วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม – International Buffet
09.00 น. นำท่านเที่ยวชมเมือง นิซนี่ นอฟโกร๊อด เป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของรัสเซียรองลงมาจากมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1015 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวอลก้า และได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1992 จึงมีสถานที่สวยงามและน่าสนใจให้เที่ยวชมมากมาย

นำท่านชม เครมลิน ซึ่งเป็นป้อมปราการกลางใจเมือง บริเวณภายในประกอบไปด้วย วิหารเซนต์โซเฟียและ อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษของรัสเซีย จากนั้นนำท่านชม ยาโรสลัฟล์ คอร์ท (Yaroslav’s Court) ย่านการค้าเก่าซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่งดงามที่สุดของเมืองนอฟโกร๊อด ภายในบริเวณประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ โบสถ์คริสตจักร และบ้านไม้ที่สวยงาม

11.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองยุโรป
12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ นิซนี่ นอฟโกร๊อด สเตเดียม หนึ่งในสนามแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 มีความจุผู้ชมทั้งสิ้น 45,000 ที่นั่ง และเป็นสนามที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
หมายเหตุ :
– ควรเดินทางถึงสนามก่อนการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
– ใช้สิทธิ์รับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในสนามแข่งขันได้ทั้งก่อนเกมส์และหลังเกมส์

15.00 น.

ชมฟุตบอลโลก 2018 รอบแบ่งกลุ่ม สาย G

อังกฤษ VS ปานามา

ชมและเชียร์แม็ตช์ที่ 2 ในรอบแบ่งกลุ่มของทีมชาติอังกฤษ
กับการเก็บคะแนนสำคัญเพื่อลุ้นเข้ารอบสอง
ความมันของเกมส์… ระดับ 5 ดาว

19.00 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน
20.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม Marins Park Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 DAY 3     นิซนี่ น๊อฟโกร๊อด – มอสโคว พระราชวังเครมลิน ละครสัตว์ Russian Circus

 (วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561)

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม – International Buffet
06.43 น. นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ และนำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์โดยขบวนรถไฟด่วนความเร็วสูงทางท่านจะได้ชมและสัมผัสกับบรรยากาศของทัศนียภาพที่สวยงามของสองข้างทาง
10.20 น. เดินทางถึงกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองยุโรป Mu-Mu Restaurant


บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังก์เพชร, บัลลังก์งาช้าง,ราชรถทองคำ, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยาก จากนั้นนำชม โบสถ์อัสสัมชัน (Assumpsion) เป็นโบสถ์ที่สร้างทับลงบนโบสถ์ไม้หลังเก่าที่มีอยู่ก่อนแล้ว เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก ถือว่าเป็นวิหารหลวงที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในพระราชวังเครมลิน จากนั้นชม ป้อมปืนใหญ่,หอระฆังพระเจ้าอีวาน และระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

17.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน Royal Restaurant
19.00 น. นำท่านเข้าชม ละครสัตว์บันลือโลก Russian Circus เพลิดเพลินไปกับการแสดงละครสัตว์แสนรู้นานาชนิดและการแสดงกายกรรมอันตื่นเต้นเร้าใจ อีกหนึ่งไฮไลท์ของรัสเซียที่คุณไม่ควรพลาด การแสดงจะแบ่งออกเป็น2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

21.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Intourist Kolomenskoye Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY 4    มอสโคว์ –จัตุรัสแดง วิหารสีลูกกวาด ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง Gumสถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัท – ช้อปปิ้งตลาดอิสเมลล๊อฟ

(วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม – International Buffet
09.00 น. นำท่านชมย่าน จัตุรัสแดง ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ตามพระราชดำริของพระเจ้าอีวานมหาราชเพื่อใช้เป็นจุดป้องกันพระราชวังเคลมลิน เป็นจัตุรัสกลางใจเมืองและมีความสำคัญในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน พร้อมกับชม สุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคและสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนาน และนำชม(เฉพาะด้านนอก) วิหารเซ็นต์ เบซิล ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับจัตุรัสแดง ด้วยสถาปัตยกรรมและสีสันที่สวยงามจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ที่ทั่วโลกพากันเรียกว่า วิหารสีลูกกวาด

นำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ห้างที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 เป็นอาคารสวยงามสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับจัตุรัสแดง มีร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายทั้งอุปโภคบริโภค ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมชั้นนำของยุโรป เช่น เสื้อผ้า น้ำหอม และเครื่องสำอาง…
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองยุโรป Iliya Muromets Restaurant
บ่าย นำเข้าชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (METRO) สร้างขึ้นใน ค.ศ.1931 ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่สวยงามด้วยศิลปะตะวันตกหลายสไตล์แตกต่างกันไป ปัจจุบันกรุงมอสโคว์มีรถไฟใต้ดินมากถึง 11 สาย 156 สถานี… นำท่านเดินทางไปชมและเดิน
ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน อารบัต สตรีท (Arbat) เป็นแหล่งรวมของสินค้าจำพวกงานฝีมือและงานศิลปะอันขึ้นชื่อของมอสโก รวมทั้งมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้ท่านชมให้เลือกซื้อมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสเมลอฟสกี้ (Izmaillovsky Souvenir Market) แหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้าทั่วไปมากมายที่น่าตื่นตาตื่นใจ อาทิเช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา งานไม้ งานแกะสลัก ร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่มมากมาย เป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทยที่ท่านไม่ควรพลาด
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน Golden Dragon Restaurant
19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Intourist Kolomenskoye Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : ในวันนี้สำหรับท่านที่ต้องการชมฟุตบอลโลกเพิ่มอีก 1 นัด ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศส – เดนมาร์ก เริ่มแข่งขันในเวลา 17.00น. เพิ่มค่าบริการท่านละ 49,000 บาท สำหรับ
ค่าตั๋วเข้าชมในชั้น CAT 1 Match Club (รวมค่าบริการรถรับ-ส่ง)

DAY 5    สแปร์โรว์ฮิล มหาวิหารโดมทอง – กรุงเทพฯ

(วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม – International Buffet
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล (Sparrow Hills) หรือเลนินฮิลส์ เป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยรอบ จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว หลังจากนั้นนำท่านชม วิหารเซ็นต์ ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) หรือ มหาวิหารโดมทอง เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระเจ้า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะที่รัสเซียมีเหนือกองทัพของ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศส


12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองรัสเซีย Grabli Restaurant
บ่าย ยังพอมีเวลาเหลือที่จะนำท่านช้อปปิ้งเพิ่มเติม (โหวตเลือกย่านช้อปปิ้งในวันเดินทาง)
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน โดโม เดโดโว เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
18.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

DAY 6 กรุงเทพฯ

(วันพฤหัสฯที่ 28 มิถุนายน 2561)

07.30 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการเดินทาง

 

 

********************** สิ้นสุดการเดินทาง**********************

เงื่อนไขการเดินทาง

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (Twin or Double Room) ท่านละ 235,000 บาท
ผู้ใหญ่ พักห้อง 3 เตียง (Triple Room) ท่านละ 235,000 บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว (Single Room) ท่านละ 285,000 บาท

เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 1 คน (1+1) มีเตียง ท่านละ 225,000 บาท
เด็ก 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 2 คน (2+1) มีเตียง ท่านละ 215,000 บาท
หมายเหตุ : ราคาเด็ก คือผู้มีอายุระหว่าง 3–12 ขวบเต็ม

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตลอดการเดินทางในชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย และรวมค่าภาษีน้ำมัน–ภาษีสนามบิน
– ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินภายในประเทศในชั้นประหยัด ตามที่ระบุในรายการ และรวมค่าภาษีน้ำมัน-ภาษีสนามบิน
– ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทางของสายการบินท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
– ค่าห้องพักในโรงแรม จำนวน 4 คืน รวมอาหารเช้า International Breakfast Buffet ตามที่ระบุในรายการเดินทาง
– ค่าอาหารกลางวันและเย็นแบบ High Standard ครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการเดินทาง
– การแสดงโชว์ละครสัตว์ Russian Circus
– ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยว และค่าพาหนะอื่นๆ เช่น เรือ ตามที่ระบุในรายการ
– ค่ารถไฟด่วนความเร็วสูง นิซนี่น๊อฟโกร๊อด – มอสโคว
– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการเดินทาง
– ค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 (นัดที่ 57)
** เป็นตั๋วชั้น Match Club ซึ่งรวมบริการพิเศษดังนี้
– ตั๋วที่นั่งชมในชั้น CAT 1
– เคาน์เตอร์อาหารบุฟเฟ่ต์ Highest Standards ก่อนและหลังเกมส์การแข่งขัน
– Premium Bar บริการเครื่องดื่มนานาชนิด ก่อนและหลังเกมส์การแข่งขัน
– พื้นที่สำหรับจัดการต้อนรับอันสุดพิเศษก่อนการเข้าชมเกมส์
– ของที่ระลึกจาก FIFA ในชุด Commemorative Gifts
– ค่าหัวหน้าทัวร์ (ประสบการณ์สูง) นำทางจากกรุงเทพฯ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
– ค่าทิปพนักงานขับรถนำเที่ยว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขนกระเป๋าในโรงแรม (เฉลี่ยรวมวันละ 15 USD)
– ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางแบบรายบุคคลกับ Travel Guard แผน B คุ้มครองดังนี้
1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ วงเงิน 4,000,000 บาท
2.ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย วงเงิน 3,000,000 บาท
3.ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยหลังการรักษาในต่างประเทศวงเงิน 150,000 บาท
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของญาติเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล วงเงิน 150,000 บาท
5.ค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน วงเงิน 15,000 บาท
6.ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉินหรือกลับประเทศไทยรวมทั้งค่าใช้จ่ายการส่งศพ-กระดูก วงเงิน 4,000,000 บาท
7.ค่าชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก วงเงิน 3,000,000 บาท
8.ค่าชดเชยการเลื่อน การบอกเลิกการเดินทาง การลดวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน จ่ายตามค่าเสียหายจริง
9.ค่าชดเชยการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว วงเงิน 40,000 บาท
10.ค่าชดเชยการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวจากภัยธรรมชาติ วงเงิน 25,000 บาท
11.ค่าชดเชยความคุ้มครองเอกสารเดินทาง เช่น ค่าดำเนินการกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย วงเงิน 20,000 บาท
12.ค่าชดเชยต่อการล่าช้าของกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง วงเงิน 25,000 บาท
13.ค่าชดเชยการพลาดเที่ยวบิน วงเงิน 10,000 บาท / ค่าชดเชยต่อการล่าช้าในการเดินทาง วงเงิน 25,000 บาท
14.ค่าชดเชยและความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และการทำโฮลอินวัน ในการเล่นกอล์ฟ วงเงิน 10,000 บาท
หมายเหตุ : ค่าชดเชยและผลประโยชน์ทั้งหลายเป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดของกรมธรรม์

บริการพิเศษ
– รับของที่ระลึกสุดพิเศษมูลค่า 3,500 บาท จาก 1968club.com (เลือกได้ 1 รายการ)
• กระเป๋าเป้สะพายหลัง Adidas ดีไซด์สไตล์ล้ำๆแบบสปอร์ต
• เสื้อฟุตบอล Adidas ของทีมชาติที่คุณชื่นชอบ

– ฟรี Pocket WIFI ไม่พลาดทุกการ เช็ค แช๊ต แชร์
• 4G Full speed unlimited เน็ตเต็มสปีดไม่ลดความเร็ว ไม่จำกัดตลอดวัน
• บริการ 1 เครื่อง ต่อผู้เดินทาง 5 คน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือเดินทาง
– ค่าน้ำหนักส่วนเกินจากที่กำหนดไว้ของกระเป๋าหรือสัมภาระเดินทางที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆของผู้เดินทางเอง เช่น ค่าโทรศัพท์
– ค่าอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก, ค่าซักรีด, ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเอง เป็นต้น
– ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยเหนือการควบคุมต่างๆระหว่างการเดินทางโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความ
ผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้จัดการเดินทาง การเกิดเหตุประท้วง การจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือสงคราม เป็นต้น
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการจอง – สำรองที่นั่ง
– ชำระเงินจองทันที จำนวน 55,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง-สำรองที่นั่ง
– ชำระค่าบริการงวดที่ 2 จำนวน 90,000 บาท ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
– ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 90,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
– แจ้งยกเลิก ก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2561 หักค่ามัดจำที่ชำระแล้ว คนละ 55,000 บาท
– แจ้งยกเลิก ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 4 เมษายน 2561 หักค่าบริการที่ชำระแล้ว คนละ 100,000 บาท
– แจ้งยกเลิก ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 หักค่าบริการที่ชำระแล้ว คนละ 150,000 บาท
– แจ้งยกเลิก ต่ำกว่า 60 วัน ก่อนถึงวันการเดินทาง (หลัง 4 พฤษภาคม 2561) หักค่าบริการที่ชำระแล้วเต็ม 100 %

เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
– นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศรัสเซียต้องมีอายุหนังสือเดินทางเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนเต็ม
โดยนับจากวันสุดท้ายที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย

เกี่ยวกับการขอวีซ่าสำหรับการเดินทาง
– นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าประเทศรัสเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องทำการขอวีซ่า (ได้รับการยกเว้น)

กรณีที่มีผู้เดินทางทั้งหมดไม่ถึง 10 คน ผู้จัดการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
โดยบริษัทจะคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าบริการเต็มตามจำนวนเงินที่ผู้เดินทางได้ชำระไว้ก่อนหน้าแล้ว