Price: 49,900
Book Now!

บินตรงสู่ลอนดอน….โดยสายการ “การบินไทย” TG

หอนาฬิกาบิ้กเบน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
ช้อปปิ้งจุใจ… Bicester Outlet ย่านอ๊อกฟอร์ด
ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ พร้อมเมนูพิเศษ… เป็ดโฟร์ซีซั่น

● สโตนเฮ้นจ์ หินปริศนา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
● คาร์ดิ๊ฟเมืองหลวงเวลส์
● เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองสุดแสนโรแมนติคที่โด่งดังที่สุดใน คอตส์โวลส์
● สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บ้านเกิดเช็คสเปียร์
● แมนเชสเตอร์ ชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ”แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด”

กำหนดการเดินทาง : 10-16 //  17 – 23 พฤศจิกายน 2560

********************************************************************************************************************************************

Day1

วันแรกของการเดินทาง                       กรุงเทพฯ

22.00 น.       คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 4  แถวD เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

 

Day2

วันที่สองของการเดินทาง                    ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – คาร์ดิ๊ฟ (เวลส์) – บริสตอล

 

01.10 น.        เดินทางสู่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910 (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)     

07.15 น.        เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮ้นจ์ (ระยะทาง 114กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม.) นำท่านชมหินปริศนา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ้นราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งยังไม่ผู้ใดทราบแน่ชัดว่าสิ่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด และใครเป็นผู้สร้าง แต่จากลักษณะของการก่อสร้างทำให้ทราบว่าผู้สร้างต้องมีฐานะ หรือมีอำนาจมากมาย เพราะสามารถขนหินขนาดใหญ่มารวมกันไว้ได้

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ (ระยะทาง 145กม./เดินทางประมาณ 2.15 ชม.)

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านผ่านชมศาลาว่าการเมือง และกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่  ผ่านชมสวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ สนามกีฬามิลเลนเนียม สนามฟุตบอลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง อาคารที่ทำการของรัฐ และให้ท่านถ่ายรูปภายนอกปราสาทคาร์ดิ๊ฟ

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองบริสตอล Bristol (ระยะทาง 71กม. /ดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ ผ่านชมเมืองบริสตอล

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าที่พัก HOTEL GARDEN INN, BRISTOL 4*  หรือเทียบเท่า

 

Day3

วันที่สามของการเดินทาง                       บริสตอล – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – แสตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เบอร์มิ่งแฮม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (ระยะทาง 93กม./เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวย และความสงบเงียบของหมู่บ้าน ชมเมืองเล็กๆที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท นำท่านชมเมืองเบอร์ตัน เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ เมืองที่ความเงียบสงบมีลำธารสายเล็กๆ (WINDRUSH) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามเป็นช่วงๆกับต้นไม้

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมืองแสตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (ระยะทาง 40 กม./เดินทางประมาณ 45 นาที) อิสระให้ท่านถ่ายรูปบ้านเกิดเช็คสเปียร์  จินตกวีที่มีชื่อเสียงก้องโลกที่ใครทั่วโลกพากันคลั่งไคล้ในบทกวีของเขา อาทิ เช่น โรมิโอ แอนด์ จูเลียต ให้ท่านได้เดินชมทัศนียภาพของร้านค้า, ของที่ระลึกที่ตกแต่งน่ารักๆในสไตล์บ้านในเทพนิยาย

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์มิ่งแฮม (ระยะทาง 63กม. /เดินทางประมาณ 1ชม.) นำท่านชมตึกที่มีความเก่าแก่รอบสวนวิคตอเรียซึ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้รับการวาง ผังเมืองเป็นอย่างดี อาทิ TOWN HALL ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของชาววิคตอเรียน

จากนั้นชม CHAMBERLAIN SQUARE เป็นที่ตั้งของสภาที่เก่าแก่ประจำเมือง ก่อสร้างในแบบเรเนสซองส์

จากนั้นชม HALL OF MEMORY ซึ่งสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงชาวเบอร์มิ่งแฮมกว่า 14,000 คน ที่ต้องเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1

แล้วนำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน สร้างแบบพาลาเดี้ยมโดยมีการประดับประดาหน้าต่างโบสถ์ด้วยกระจกสีอย่างสวยงามแล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัย

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าที่พัก HOTEL HILTON BIRMINGHAM METROPOLE 4*  หรือเทียบเท่า

 

Day4

วันที่สี่ของการเดินทาง             เบอร์มิงแฮม – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท – ลอนดอน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (ระยะทาง 139กม. /เดินทางประมาณ 2 ชม.)

นำท่านเข้าชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามฟุตบอลที่คนทั่วโลกใฝ่ฝัน อีกทั้งท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึกของทางสโมสรแมนยูฯ อาทิ เสื้อ, ผ้าพันคอ ฯลฯ ภายในร้าน MEGA STORE

*** หากมีการแข่งขันฟุตบอล หรืองานประเพณี จะได้ชมเพียงร้าน Mega Store เท่านั้น ***

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village shopping centre) (ระยะทาง 238กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ตามอัธยาศัย ที่นี่มีร้านค้าปลีกช้อปปิ้งกิ๊บเก๋ ที่ก่อตั้งในปี 1992 และถือเป็นเอ้าท์เลทเดียวทุ่มเทจัดตั้งเพื่อดำเนินงานให้เป็นสถานที่ช้อปปิ้งหรูหรา มีร้านค้ามากกว่า 900ร้านของแฟชั่นชั้นนำของโลก และแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลกชันทันสมัย หาที่เทียบไม่ได้ พิถีพิถัน คัดสรรสินค้าแฟชั่น บูติก และแบรนด์แนมมากมาย เรียกได้ว่า ที่นี่ เป็นสวรรค์นักช้อปปิ้งเอาท์เล็ต ให้เดินเลือกซื้อสินค้าช้อปปิ้งมากมายอย่างเต็มที่ และและเป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรป สำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ  จากนั้นนำท่านสู่..ลอนดอน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าที่พัก HOTEL HOLIDAY INN LONDON WEST 4* หรือเทียบเท่า

 

Day5

วันที่ห้าของการเดินทาง         ลอนดอน – พิคคาดิลลี่เซอร์คัส –จตุรัสทราฟัลก้าร์ – หอนาฬิกบิ้กเบน – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน –   ช้อปปิ้งออกซ์ฟอร์ด

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน 

ผ่าน พิคคาดิลลี่เซอร์คัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง

และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน

ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafagal Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ

ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์

แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16

และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกา  ที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก

แล้ว นำท่านผ่านชม ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ้งอยู่ฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่

นำท่านเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”

นำท่านชมย่านการค้า ในย่าน ถนนออกซ์ฟอร์ด หรือย่านไนท์บริด อันเป็นที่ตั้งของห้างแฮร์รอดที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ เชิญท่านเพลิดเพลินกับห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงของโลก ชมห้องที่ระลึกเจ้าหญิงไดอาน่าและโดดี้ ที่เจ้าของห้างได้ทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก และช้อปปิ้งอย่างจุใจ

*** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน ***

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น  “เมนูเป็ดย่าง” นำท่านเข้าที่พัก HOTEL HOLIDAY INN LONDON WEST 4* หรือเทียบเท่า

 

Day6

วันที่หกของการเดินทาง         ลอนดอน – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การทำคืนภาษี และการตรวจสัมภาระต่างๆ

12.30 น.    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG911

 

Day7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง         กรุงเทพฯ

05.45 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

********************************************************************************************************************************************