Book Now!

T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN  (BTPE02)

📍ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ

📍ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

📍วัดพระถังซัมจั๋ว วัดเหวิ่นหวู่

📍ตึกไทเป 101

📍ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

📍ซีเหมินติง

📍อุทยายแห่งชาติอาลีซาน