Price: 31,900
Book Now!
 • Club Med PARTY
 • กิจกรรมดำน้ำสุดมหัศจรรย์ กับฝูงปลามากมาย
 • พบกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
 • อิ่มอร่อยกับ Buffet international แบบไม่อั้น เครื่องดื่ม แบบไม่อั้น
 • ชมการแสดงโชว์สุดพิเศษจาก Club Med PARTY สุดมันส์
 • ถ่ายรูป สวยๆ กับบรรยากาศเก๋ๆ อวดเพื่อนๆ
 • ปลดปล่อยความเหนื่อยล้าไปกับ Maldives

 

 

 

Day1

06:30 น.    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

 

09:10 น.    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ UL403

 

11:00 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

 

13:35 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL115

 

14:30 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

 

15:00 น.    ออกเดินทางต่อสู่ Club Med โดยเรือ Speed Boat (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที)

 

15:30 น.    นำท่านเชคอิน เข้าที่พัก Club Med ให้ท่านได้อิสระผ่อนคลายกับบรรยากาศอันสวยงามของทะเล มัลดีฟ

 

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (เมนู Buffet International)

มื้อแรก อันสุดโรแมนติก ณ ห้องอาหารของ Club Med ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามที่ท่านต้องการ

 

ที่พัก           Club Med Kani หรือเทียบเท่า

 

Day2

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรมดำน้ำต่างๆ ลูกค้าทุกท่านต้องได้รับการทดสอบทักษะการว่ายน้ำ ณ ส่วนกลางของ Club Med จากผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นลูกค้าสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ตามที่ท่านต้องการ อย่างอิสระใน บริเวณเกาะ หรือ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทาง Club Med ได้นำเสนอให้ท่าน เช่น SPA SPORT OUTDOOR SNORKELING DIVING KAYAK SAILBOAT FITNESS (บางกิจกรรม ราคาค่าบริการไม่ร่วมในราคาทัวร์ โปรสอบถามเจ้าหน้าที่ Club Med ก่อนใช้บริการ)

 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (เมนู Buffet International)

มื้อแรก อันสุดโรแมนติก ณ ห้องอาหารของ Club Med ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามที่ท่านต้องการ

 

ที่พัก     Club Med Kani หรือเทียบเท่า

Day3

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

เตรียมตัวเก็บสัมภาระเพื่อเชคเอาท์ออกจากห้องพักเตรียมพร้อมเดินทางกลับ หลังจากเชคเอาท์ออกจากห้องพักแล้วท่านยังสามารถซึมซับบรรยากาศแห่งความสุขได้จนถึงเวลาที่เรือ Speed Boat มารับท่านไปยังสนามบินโดยทาง Club med จะเตรียมห้องรับรองไว้ให้ท่านได้พักเตรียมเดินทาง หรือท่านใดยังต้องการทำกิจกรรมอื่นๆบนเกาะ สามารถทำได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ (บางกิจกรรม ราคาค่าบริการไม่ร่วมในราคาทัวร์ โปรสอบถามเจ้าหน้าที่ Club Med ก่อนใช้บริการ)

 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท

เพลิดเพลินกับกิจกกรรมอื่นๆใน Club Med ก่อนเดินทางกลับ

 

18:00 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES โดยเที่ยวบิน UL104

 

22:35 น.    เดินทางถึง เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา (เพื่อแวะเปลี่ยน)

 

01:15 น.    ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL402

 

06:15 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
เดือน   พฤษภาคม
19 พ.ค. 6021 พ.ค. 60 Club Room 33,900
19 พ.ค. 6021 พ.ค. 60 Deluxe 41,800
19 พ.ค. 6021 พ.ค. 60 Lagoon Suite 42,800
เดือน   มิถุนายน
23 มิ.ย. 6025 มิ.ย. 60 Club Room 32,900
23 มิ.ย. 6025 มิ.ย. 60 Deluxe 40,100
23 มิ.ย. 6025 มิ.ย. 60 Lagoon Suite 42,800
เดือน   กรกฎาคม
08 ก.ค. 6010 ก.ค. 60 Club Room 34,000
08 ก.ค. 6010 ก.ค. 60 Deluxe 42,800
08 ก.ค. 6010 ก.ค. 60 Lagoon Suite 43,800
21 ก.ค. 6023 ก.ค. 60 Club Room 32,900
21 ก.ค. 6023 ก.ค. 60 Deluxe 41,700
21 ก.ค. 6023 ก.ค. 60 Lagoon Suite 44,600
เดือน   สิงหาคม
12 ส.ค. 6014 ส.ค. 60 Club Room 34,500
12 ส.ค. 6014 ส.ค. 60 Deluxe 43,300
12 ส.ค. 6014 ส.ค. 60 Lagoon Suite 46,200
เดือน   กันยายน
22 ก.ย. 6024 ก.ย. 60 Club Room 32,900
22 ก.ย. 6024 ก.ย. 60 Deluxe 41,700
22 ก.ย. 6024 ก.ย. 60 Lagoon Suite 44,600
เดือน   ตุลาคม
21 ต.ค. 6023 ต.ค. 60 Club Room 35,600
21 ต.ค. 6023 ต.ค. 60 Deluxe 45,100
21 ต.ค. 6023 ต.ค. 60 Lagoon Suite 46,200
27 ต.ค. 6029 ต.ค. 60 Club Room 33,900
27 ต.ค. 6029 ต.ค. 60 Deluxe 43,500
27 ต.ค. 6029 ต.ค. 60 Lagoon Suite 44,600

 

**กรุ๊ปไม่ถึง 10 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเดินทาง**

หมายเหตุ

 • ราคาแพคเกจสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่านเดินทางด้วยกัน
 • เด็กอายุ 411 ปีไม่อนุญาติให่เข้าไปในในส่วนของ Lagoon Suite
 • ลูกค้า อายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นจึงสามารถพักได้ในส่วนของ Lagoon Suite
 • ห้องพักแบบVILLAS PANORAMIC มีค่าบริการเพิ่ม
 • ห้องอาหารสามารถเข้าไปใช้บริการตามมื้ออาหารได้ตลอด เป็นแบบ Buffet international
 • เครืองดื่มสามารถดื่มได้ไม่จำกัด ยกเว้น รายการพรีเมียมที่กำหนดไว้จะมีค่าบริการเพิ่ม

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน SRILANKAN AIRLINES
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

กำหนดการเดินทาง

เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2560